Äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Taxor  2017

Omsorgsavgift
Omsorgstaxan för 2017 börjar att gälla 1/3 2017 och gäller till 28/2 2018.
Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats.                                                        
Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp.                                          
Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Nivå 1           230 kr
Nivå 2           460 kr
Nivå 3           690 kr                                                                                                          
Nivå 4           920 kr                                                                                                         
Nivå 5         1 150 kr                                                                                                          
Nivå 6         1 380 kr                                                                                                          
Nivå 7         1 610 kr                                                                                                          
Nivå 8         1 792 kr, vilket är det samma som maxtaxa

 

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet.                                                              
Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 1 792 kr per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2017 baseras på 2017 års inkomster.

Förbehållsbelopp
Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

  Förbehållsbeloppet, kr/månad
Ensamstående över 65 år 5 057 kr
Sammanboende över 65 år 4 273 kr
Ensamstående under 65 år 5 563 kr
Sammanboende under 65 år 4 700 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare), erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat heldag 110 kr/dag, 3 300 kr/mån

Korttidsenheten Ekdungen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 110 kr/dag, 3 300 kr/mån

Trygg hemgång
Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård 
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 110 kr/dag

Dagverksamhet Skogsbacken  
Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 71 kr/dag

Gruppboende socialpsykiatri
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)
Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 110 kr/dag, 3 300 kr/mån

Avlastning i hemmet
Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa. 

Social aktivering
Biståndsbedöms, max 1 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än en tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst
Ingen avgift tas ut

Ledsagning
150 kr per tillfälle.

Trygghetslarm 
200 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning                                  75 kr/tim och person
Utryckningsavgift                                                                                50 kr/tillfälle

Hemsjukvård
Hembesök av sjuksköterka, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
120 kr/besök, max 300 kr/mån. 

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

Helkost/sondmat, särskilt boende 110 kr
Helkost, korttidsboende/växelvård 110 kr
Frukost, särskilt boende 27 kr
Kvällsmat, särskilt boende 28 kr
Dagvård Skogsbacken 71 kr
Matdistribution Huvudrätt 50 kr
Matdistribution Efterrätt 5 kr
Matdistribution Huvudrätt gäst 76 kr
Matdistribution Efterrätt gäst 16 kr
Daglig verksamhet Huvudrätt 50 kr
Daglig verksamhet Efterrätt 5 kr

 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år 
Huvudrätt 26 kr
Frukost 15 kr
Kvällsmat 15 kr
Mellanmål 0 kr 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år
Huvudrätt 50 kr 
Efterrätt 5 kr 
Frukost 27 kr 
Kvällsmat 28 kr 
Mellanmål 0 kr 

Pedagogiska måltider
Huvudrätt 27 kr 
Efterrätt 4 kr 
Frukost 14 kr
Kvällsmat 14 kr 

Reduktioner
Kostnader för mat (helkost) reduceras endast då maten är avbeställd senast dagen före. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.
Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Senast uppdaterad: 29 december 2017