Alkohol och drogberoende

Missbruk och beroende, Anhörigstöd

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med ett missbruks och beroendeproblem får den hjälp och det stöd som de är i behov av. I ansvaret ingår även att informera om skadeverkningar av Alkohol och Droger.

Missbruksenheten riktar sig till vuxna personer från 18 år med ett riskbruk, missbruk/beroende av alkohol och eller drog och tablettmissbruk.

Kommunens Missbruksenhet erbjuder även råd och stödsamtal till anhöriga

För barn som lever i en familj med missbruksproblematik erbjuds även en riktad gruppverksamhet, Fenixgruppen.

Välkommen att höra av dig

Du når oss, genom att under kontorstid ringa Socialkontorets reception Tel: 0454- 93210 så kopplas du vidare till handläggare vid Missbruksenheten.

Vid kontakt med Missbruksenheten som kan ske via en ansökan eller en anmälan exempelvis, någon känner oro över din livssituation och gör en anmälan till Socialnämnden, gemomförs en förhandsbedömning avseende din situation.
Blir bedömningen att en utredning skall inledas, gör du den i delaktighet med en Socialsekreterare. Tillsammans utreder vi vilka behov som finns och hur en oönskad livssituation kan förändras.
I utredningsarbetet använder vi oss av bedömningsinstrumenten: ASI, ADAD, samt AUDIT. Syftet med utredningen är att samla in uppgifter för att kunna bedöma problemtyngd och hjälpbehov och utifrån den kunna diskutera alternativa behandlingsinsatser.
Om en person inte är intresserad av vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enligt 7 § LVM, (Lag om vård av Missbrukare i vissa fall) inledas.
Vård enligt LVM beslutas av Länsrätten och kan pågå som längst under sex månader.
Insatser enligt Socialtjänstlagen,( Sol) kan dels ske genom Kommunens öppenvård eller via behandlingsinsatser vid institution.

Senast uppdaterad: 04 maj 2017