Detaljplaner

Detaljplaner

Inom tätorter och sammanhållen bebyggelse upprättas detaljplaner som reglerar utformningen av ett område och dess bebyggelse i detalj. Detaljplanen är juridiskt bindande. Det innebär bl.a. att bygglov beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Det finns även en äldre typ av detaljplaner som reglerar utbyggnaden av gator, parker m.m. så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, även dessa är juridiskt bindande och regleras genom samma lag, Plan- och Bygglagen.

Granskning

Plan- och byggavdelningen i Olofströms kommun har tagit fram ett förslag till ändringar i två detaljplaner som nu ställs ut för granskning.

• Detaljplan för del av Holje 2:650 m.fl. vid Brännaregården i Olofström 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att öka flexibiliteten i utformningen av bostadsbebyggelsen.
Granskningstid: 2017-04-03 till 2017-04-24.

Dokument:
Planbeskrivning Brännaregården ändring
Samrådsinformation detaljplan Brännaregården
Brännaregården plankarta
 

• Detaljplan för Holje 204:5 i Olofström
Planändringens syfte är att möjliggöra för en högre exploatering inom planområdet genom att möjliggöra för byggnation i upp till sju våningar. Syftet i gällande detaljplan som är bostad, vård och handel inom fastigheten 204:5 m.fl gäller fortsatt.
Granskningstid: 2017-04-03 till 2017-04-24.

Dokument:
Ändring planbeskrivning 204:5
Samrådsinformation detaljplan Företagscenter
Plankarta Holje 204:5


Synpunkter: 
Skriftliga synpunkter skickas via e-post till:
ks@olofstrom.se alternativt via brev till
Olofströms kommun, Kommunledningsförvaltningen,
Box 302,
293 24 Olofström,
senast den 24 april 2017.

Upplysningar: lämnas av Ann-Christin Svensson, planarkitekt, tfn 0454-931 57.

Handlingar finns tillgängliga på plan-och byggavdelningen, kommunhusets anslagstavla, Visit Olofström i Folkets Hus, samt på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 29 mars 2017