Detaljplaner

Detaljplaner

Inom tätorter och sammanhållen bebyggelse upprättas detaljplaner som reglerar utformningen av ett område och dess bebyggelse i detalj. Detaljplanen är juridiskt bindande. Det innebär bl.a. att bygglov beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Det finns även en äldre typ av detaljplaner som reglerar utbyggnaden av gator, parker m.m. så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, även dessa är juridiskt bindande och regleras genom samma lag, Plan- och Bygglagen.

Granskning

Plan- och byggavdelningen i Olofströms kommun har tagit fram ett förslag till tre nya detaljplaner som nu ställs ut för granskning.

• Detaljplan för Del av Holje 3:65 m.fl. vid Ripvägen i Olofström
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny lokalgata och gc-väg i samband med planerad ombyggnation av riksväg 15.
Granskningstid: 2016-11-28 till 2016-12-19

Dokument:

Planbeskrivning detaljplan för del av Holje 3:65 Ripvägen
Plankarta detaljplan för del av Holje 3:65 Ripvägen
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Holje 3:65 Ripvägen
Granskningsinformation  Holje 3:65 Ripvägen

Holje 3:65 fastighetsbeteckning
 

• Detaljplan för Del av Holje 3:65 m.fl. (Riksväg 15) i Olofström
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för planerad ombyggnation av riksväg 15.
Denna detaljplan handläggs med samordnat förfarande.
Granskningstid: 2016-11-28 till 2016-12-19

Dokument:
Planbeskrivning detaljplan för del av Holje 3:65 m.fl. Riksväg 15 i Olofström
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Holje 3:65 m.fl. Riksväg 15 i Olofström
Granskningshandling detaljplan för del av Holje 3:65 m.fl. Riksväg 15 planområde 1 och 2 i Olofström
Granskningshandling detaljplan för del av Holje 3:65 m.fl. Riksväg 15 planområde 3 och 4 i Olofström
Granskningsinformation Holje 3:65 m.fl. Riksväg 15
Holje Riksväg 15 fastighetsbeteckning


• Detaljplan för Del av Holje 161:1, Holjegården i Olofström
Syftet med planen är att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens behov. Förslaget medger bostäder, kontor, vård och skola.
Granskningstid: 2016-11-28 till 2016-12-19

Dokument:
Detaljplan för del av Holje 161.1 Holjehem
Plan- och genomförandebeskrivning granskning detaljplan för av Holje 161.1 Holjehem
Samrådsredogörelse del av Holje 116.1 Holjegården
Granskningsinformation detaljplan för del av Holje 161.1 Holjegården
Fastighetsbeteckning Holje K16462
 

Synpunkter:
Skriftliga synpunkter skickas via e-post till:
ks@olofstrom.se alternativt via brev till
Olofströms kommun, Kommunledningsförvaltningen,
Box 302,
293 24 Olofström,
senast den 19 december 2016.

Upplysningar: lämnas av Mari Wagner, planarkitekt, tfn 0454-930 39.

Handlingar finns tillgängliga på plan-och byggavdelningen, kommunhusets anslagstavla, Visit Olofström i Folkets Hus, samt på kommunens hemsida.