Detaljplaner

Detaljplaner

Inom tätorter och sammanhållen bebyggelse upprättas detaljplaner som reglerar utformningen av ett område och dess bebyggelse i detalj. Detaljplanen är juridiskt bindande. Det innebär bl.a. att bygglov beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Det finns även en äldre typ av detaljplaner som reglerar utbyggnaden av gator, parker m.m. så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, även dessa är juridiskt bindande och regleras genom samma lag, Plan- och Bygglagen.

Aktuella detaljplaner

Plan som är antagen

Holje 204:5 Fd. Företagscenter, Olofströms kommun

Holje 161:1 Holjegården, Olofströms kommun

Plan som vunnit laga kraft

Detaljplan för del av Holje 2:650 m.fl. vid Brännaregården i Olofström 2017-06-21.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017