Elevråd

Handlingsprogram för elevrådsarbetet på Högavångsskolan Elevrådsarbete på Högavångsskolan

Högavångsskolans elevråd består av en styrelse och representeras i varje klass ev. en ordinarie klassrepresentant och en suppleant. Elevrådsrepresentanterna väljs läsårsvis. Styrelsen konstituerar sig i början av höstterminen när representationen i åk 7 har blivit klar. Skolvärd/ fritidsledare och biträdande rektor är personalens kontaktpersoner mot elevrådet. Elevrådet sammanträder i form av stormöte en gång i månaden, se långtidsplan. Till detta möte kallas samtliga elevrådsrepresentanter. För att hinna förankra viktiga beslut i klassen, arbetsenheten, personalen eller samrådsgruppen, tas aldrig beslut i viktiga frågor vid samma möte som frågan för första gången tas upp.

Vi på Högavångsskolan tror

  • Att ett aktivt elevråd där alla känner ansvar och delaktighet ger eleverna möjlighet att påverka sin skolsituation
  • Att ökat inflytande leder till ett ökat ansvarstagande och lust att lära
  • Att vi tillsammans kan göra Högavångsskolan ännu bättre

I en bra skola 

  • Respekterar vi varandra
  • Trivs alla ochingen mobbas
  • Har man bra stämning mellan elever och lärare
  • Kan eleverna påverka undervisningen


Möten 
Vid varje möte med elevrådet skall: elevrådsrepresentanterna rapportera från sina klasser (klassråd) skolledningen rapportera från personalen och arbetsenheter skolledning och elevrepresentanter rapportera från möten med samtliga elevrådsprotokoll läggs ut i Mappen Högavångsskolan i First Class, originalprotokollet förvaras i därför avsedd pärm hos fritidsledarna.