KSAU

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Reglemente för kommunstyrelsen, KS
2013-10-28 KF § 69

Utskott
15 §
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Kommunstyrelsen kan besluta att ytterligare utskott ska inrättas.
Personalutskottet ska bereda och lämna förslag avseende övergripande personalpolicy- och organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegation.
Övriga ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd.
Arbetsutskottet och personalutskottet har vardera fem ledamöter och fem ersättare

Sammanträdesdagar 2017

Tisdagar kl 08.30, Kommunledningskontorets sammanträdesrum
(Strategiskt AU = planering och formulering av framtida mål)

17 januari

7 februari, 14 februari (årsredovisning)

14 mars, 28 mars 

25 april

16 maj, 30 maj 

15 augusti

5 september, 19 september

3 oktober (delår), 17 oktober (budget), 24 oktober

21 november

Senast uppdaterad: 20 december 2016