KSPU

Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU)

Reglemente för kommunstyrelsen, KS

2013-10-28 KF § 69

Utskott
15 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Kommunstyrelsen kan besluta att ytterligare utskott ska inrättas.
Personalutskottet ska bereda och lämna förslag avseende övergripande personalpolicy- och organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegation.
Övriga ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd.
Arbetsutskottet och personalutskottet har vardera fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdesdagar 2017

Fredagar kl 08.30
3 februari - 30 januari kl. 13.00
10 mars
21 april kl. 08.30
2 juni, kl 13.00
8 september
20 oktober
24 november

Ledamöter       Ersättare
Persson Rolf, S (Ordförande) Karlsson Kjell-Åke, S 
Milurovic Miroslav, S (Vice ordförande) Sjöstedt Patrik, S
Veteli Pirjo, S Björkman Karmen, S
Wix Nielsen Klavs, KD Johannisson Jennie, V
Cairenius Torsten, M Brovall Andreas, C