Landsbygdsstation

Vad är en Landsbygdsstation? 

Landsbygdsstationer är ett system för gemensam avfallshantering för fastigheter på landsbygden. Ett antal fastigheter delar på en uppsamlingsplats för olika avfallstyper. Man sorterar sitt avfall och sina förpackningar på vanligt sätt och sköter själv transporten till Landsbygdsstationen. Västblekinge Miljö AB (VMAB) sköter sedan hämtning och överlämnande till ansvarig för aktuell avfallstyp av det insamlade avfallet. Anslutningen är helt frivillig och den som inte vill eller kan vara med får traditionell hämtning. 

Vem sköter anläggningen? 

Västblekinge Miljö AB (VMAB) sköter Landsbygdsstationen – men alla som lämnar sitt avfall har ansvar för att sortera rätt och hålla snyggt på landsbygdsstationen.
Varför välja Landsbygdsstation? 
Fördelen med Landsbygdsstation för fastighetsägaren är att olika typer av avfall såväl hushållsavfall som återvinningsmaterial kan lämnas på samma plats. Man väljer själv vilken Landsbygdsstation man vill vara ansluten till så att man kan planera sina turer dit på bästa sätt. Genom att antalet hämtningsställen för VMAB är färre kan taxan hållas lägre. Kostnaden för att vara ansluten till en Landsbygdsstation är lägre än kostnaden för hämtning vid fastigheten. Både permanent boende och fritidsboende kan ansluta sig till Landsbygdsstation

Var finns Landsbygdsstationerna?

Landsbygdsstationerna finns i hela kommunen.
Hur många kärl finns på Landsbygdsstationerna? 
Landsbygdsstationerna dimensioneras efter antalet anslutna och är enbart öppna för den som anslutit sig till den aktuella stationen.
Kontakta VMAB på tel: 0454 – 593 59 om du vill ansluta dig till en Landsbygdsstation.