Naturvårdsprojekt inom LONA

Den lokala naturvårdssatsningen – LONA - innebär att kommuner kan söka delfinansiering för olika naturvårdsprojekt. Det kan till exempel handla om restaurering av områden eller naturtyper, kunskapsuppbyggnad, informationsinsatser, främjande av friluftsliv eller tätortsnära natur.

 

 

 

Naturvårdsplan och friluftsplan (pågående)

Olofströms kommun håller på att ta fram en naturvårdsplan och en friluftsplan. Syftet med att ta fram dessa båda planer är att de ska ge stöd vid översiktlig planering och detaljplanering på både kort och lång sikt samt vara ett stöd i miljömålsarbetet. Även besöksnäringen kan stor nytta av väl genomarbetade planer på naturvårds- och friluftsområdet. Vård och utveckling av tätortsnära natur ska ingå som en del av båda planerna. Dialog med allmänheten är en viktig del av arbetet som kommer att pågå till och med 2018.

Inventering av värdefulla träd (2013-2014)
Projektets syfte var att inventera tätortsnära träd på kommunal mark. Träden finns nu utmärkta i en karta som bland annat används som underlag vid detaljplanering. I samma projekt restaurerades även en äng utanför Jämshög.

NaturligtVis (2004-2010)
Mellan åren 2004-2010 genomfördes 10 LONA-projekt under samlingsnamnet NaturligtVis i Olofström.

Agrasjön
Projektets syfte var att synliggöra naturen i och omkring Agrasjön för både kommuninvånare och besökare. Agrasjön är kommunens enda näringsrika sjö, övriga sjöar i kommunen är näringsfattiga skogssjöar. Ett lågt fågeltorn byggdes och intill tornet finns även en informationstavla. 

Familjedagar
Projektets syfte var att grundlägga ett naturintresse hos barn, ungdomar och deras familjer. Lärare och elever på Naturguideutbildningen vid Jämshögs Folkhögskola anordnade Familjedagarna.

Förstudie Halenområdet
Projektets syfte var att göra en förstudie i form av fältbesök, möten och intervjuer med dem som vistas i området. Förstudien låg till grund för en ny ansökan inom den lokala naturvårdssatsningen i form av ett större projekt.

Halenområdet
Projektets syfte var att förbättra tillgängligheten för friluftslivet och göra informationen för området tydligare. En informationsfolder togs fram och informationstavlor sattes upp, renoverades eller byttes ut mot nya på 14 platser i området. Informationsfoldern kan ladas ner här.

Vandringsleder i området inventerades och förbättrades där behov fanns. Rastplatser med grillplats, toalett, vindskydd och sopkärl restaurerades eller nyanlades. Parkeringar förbättrades och nya bord och bänkar placerades ut. En grill- och rastplats som är anpassad för rörelsehindrade anlades söder om campingplatsen.

Gränums gång- och cykelleder
Projektets syfte var att märka ut en gångled och en cykelled runt Gränum och att ta fram natur- och kulturinformation om intressanta saker i omgivningen. Lederna finns utmärkta på en detaljerad karta tillsammans med information om 11 olika natur- och kulturobjekt. Kartan har GPS-punkter utmärkta.

Gränums Gångled Karta
Gränums Cykelled Karta

Himmelsberget
Projektets syfte var att göra det tätortsnära Himmelsberget till ett utflyktsmål igen, platsen har tidigare varit ett populärt besöksmål och skrönor om troll i berget finns i äldre skrifter. Skogen på toppen gallrades och stigen upp förbättrades. En grillplats anlades och sittplatser byggdes av träd som fällts vid gallringen. Ett nytt utsiktstorn anlades på samma plats som ett gammalt torn tidigare låg. Ytterligare bord och bänkar har sedan skänkts av den lokala Rotary-klubben.

Komperskulla
Projektets syfte var att synliggöra naturen på och omkring slåtterängen i Komperskulla för kommuninvånare, besökare och turister. Betoningen lades på ängens rika flora, men även fauna och historik beskrivs i det informationsmaterial som togs fram. 

Markernas museum
Projektets syfte var att visa mångfalden av sevärdheter som finns ute i naturen – som på ett riktigt museum. Projektet riktar sig till både kommuninvånare och besökare. Informationsmaterialet beskriver natur- och kulturobjekt på olika platser i kommunen. GPS-punkter leder besökaren till platserna. I materialet beskrivs 70 platser inom 29 olika kategorier; som t ex; stenbrott, pärlhålor, varggropar, blomsterängar, kalkkärr och mycket mer.

Mossadammarna
Projektets syfte var att synliggöra naturen i och omkring Mossadammarna för kommuninvånare och besökare. Mossadammarna är en våtmarksanläggning bestående av dammar och översilningsytor som är anlagda som ett extra reningssteg för avloppsreningsverket i Jämshög. 

Natur för nyanlända
Projektets syfte var att ge nyanlända, vuxna invandrare möjlighet att komma ut och lära känna den svenska naturen. Med större kunskap om naturvård och allemansrätt ökar både miljömedvetenhet och viljan att själva söka sig ut i naturen. Projektet blev en viktig social del i SFI-undervisningen med samtal, många möten och utbyten mellan kulturer. Och sist men inte minst: deltagarna fick med sig kunskapen att skogen inte är farlig. 

Skolnära skolskogar
Projektets syfte var att grundlägga ett naturintresse hos elever på låg- och mellanstadiet. Ett arbetsmaterial för lärare med förslag på aktiviteter i ”skolskogen” togs fram. Lärarna fick utbildning och klassexkursioner genomfördes. Ett mindre ”fältlabb” med enklare material, som lupp, pincett och bestämningslitteratur (framtaget inom naturvårdsprojektet ”Vattnets väg”) knöts till projektet. 

Vattnets väg
Projektets syfte var att grundlägga ett miljö- och naturintresse hos elever på högstadiet och gymnasiet genom att beskriva vägen för vårt dricksvatten, från källa till hav, via förbrukning och återanvändning. Ett arbetsmaterial för lärare togs fram och klassexkursioner genomfördes. 

Informationsmaterialet för Vattnets väg har aktualiserats under 2015-16. Ny introduktion till materialet kommer att hållas för lärare under hösten 2016 och elever kommer sedan att göra studiebesök för att följa vattnets resa. Projektet har delfinansierats av Skräbeåns vattenråd.

Å-gång
Projektets syfte var att synliggöra naturen i och omkring Snöflebodaån, Vilshultsån och Holjeån för kommuninvånare och besökare. Två vandringssträckor, Å-gång söder och Å-gång norr, finns längs åarna med 12 anhalter utmärkta. I terrängen finns stopp utmärkta med numrerade stolpar, där siffrorna hänvisar till informationsmaterial som kan laddas ner digitalt här. Å-gång söder är lätt att ta sig fram på och sträcker sig från centrala Olofström längs Holjeån ner till Brocenter. Å-gång norr startar också i centrala Olofström, men leden sträcker sig norrut längs Snöflebodaån fram till Hullingarydsbäcken, för att slutligen ansluta till Snöflebodavägen som sedan kan följas för att komma tillbaka till Olofström. Vissa delar av sträckningen är relativt lätta att gå, andra ställer betydligt högre krav på vandraren och är inte alltid barnvänliga.