Revisorer

Olofström kommuns revisorer utses av kommunfullmäktige till varje mandatperiod med 5 ledamöter. Även om varje revisor enligt kommunallagen är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer, arbetar revisorerna i regel som ett samlat kollegium.


Kommunrevisorernas uppgift

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig

En bra verksamhet och service för kommunens invånare kräver väl definierade mål som motsvarar medborgarnas behov i samhället.
För att nämnder och styrelser ska kunna styra och kontrollera verksamheten behövs intern kontroll. Revisionen är ett stöd i denna uppgift.


För mandatperioden 2015-2018 har kommunfullmäktige utsett följande ledamöter i kommunrevisionen
Lars-Erik Bäckström (S)
Mauritz Rehn (S)
Britt-Marie Rosén (S)
Tommy Danielsson (M)
Ivan Todorov (V)
Ordförande: Ivan Todorov (V)

1:e vice ordförande: Lars-Erik Bäckström (S)
2:e vice ordförande: Mauritz Rehn (S) ’
Revisorerna fördelar sins emellan uppdragen som revisor i de
kommunala bolagen, och återkommer till kommunfullmäktige med förslag.
Följande undantag görs från revision:
Britt-Marie Rosén undantas revision av valnämnden.
Mauritz Rehn undantas revision av kultur och fritidsnämnden
Ivan Todorov (V) förväntas avsäga sig plats i kommunfullmäktige

 

Protokoll/Dokument 2014  (pdf) Datum
Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2013 2014-03-05
   
   
 
 Protokoll/Dokument 2013 (pdf)  Datum
   
Granskning av kommunens krisledningsorganisation och beredskap 2013-12-20
Delårsbeslut revisionsrapport 2013-08-31
Granskning biståndsbedömning 2013-05-15
Granskning av bygglovsprocessen 2013-06-11
Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen 2013-01-29
Årsbokslut revisionsrapport 2012 2012-02-21
Granskning av bisyssla 2012  
Granskning av budgetprocessen 2012  
Granskning av föreningsbidrag  
Uppföljning av körjournaler  
Revisorernas rapport av delårsbokslut 2012  
 
Protokoll 2012  (pdf) Datum
Granskning av efterlevnad samt kommunstyrelsens uppföljning av policydokument 2011-12-20
Granskning av kommunens rutiner vid ansökan av statsbidrag och EU-bidrag Revisionsrapport 2011-12-20
Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning Revisionsrapport 2011-12-20
 


 

Protokoll 2011 Datum
Granskning av organisation och rutiner för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan 2011-03-18
Granskning av policy och regelverk för betal- och kreditkort, bensinkort och mobiltelefoni 2011-03-04
Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende 2011-03-31
Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, Revisionsrapport 2011-08-23
 

 

Protokoll 2010 Datum
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen 2010-10-05
Granskning av personalkostnader 2011-03-09
Granskning av styrelsens och nämndernas arbete med intern kontrol 2010-11-16
Granskning av upphandling 2010-03-09
Olofströms kommun Rapport delår 2010-08-31
Olofströms kommun Rapport årsbokslut  2010-12-31
       
 
Protokoll 2009 Datum
Granskning av delårsbokslut 2009-08-31
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 2010-03-17
Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport 2009-06-09
Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut Revisionsrapport 2009-08-18
Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport 2009-05-19
Kartläggning av rutiner beträffande aktivering och avskrivning av anläggningstillgångar 2009-05-19