Revisorer

Revisionerna består av 5 revisorer som väljs av kommunfullmäktige.

Vem bestämmer vad revisorerna gör?

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen eller aktiebolagen (när det gäller lekmannarevision i bolag) och god revisionssed i kommuner. Revisorernas granskning görs på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorerna bestämmer själva vad som ska granskas.

Enligt lagen ska revisorerna årligen pröva

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande och
  • om styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Vad gör revisorerna?

Varje nämnd ansvarar för styrning, uppföljning och kontroll av sin egen verksamhet. Revisorernas uppdrag är att granska hur nämnderna genomför detta uppdrag.

De granskar årligen den verksamhet som styrelsen och nämnderna bedriver. Granskningen omfattar även de enskilda ledamöterna.

Revisorerna ställer frågor som:

  • Utförs kommunfullmäktiges uppdrag på det sätt som är beslutat?
  • Uppnås kommunfullmäktiges mål?
  • Bedrivs verksamheten inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt?

De granskar även övergripande de bolag som kommunen helt eller delvis äger.

Hur arbetar revisorerna?

Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt både vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.

Revisorerna gör varje år en bedömning och planering av vad som ska granskas. Granskningarna genomförs av yrkesrevisorer. Revisorerna gör även egna analyser och bedömningar av varje granskning. Bedömningen sammanfattas i en skrivelse, missiv, som skickas till berörd nämnd.

När revisorerna gjort klar granskningen för året sammanfattas resultatet i en revisionsberättelse. Den används som underlag för kommunfullmäktiges årliga prövning av om styrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

Vill du komma i kontakt med revisionerna?

Revisorerna strävar efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning. Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till oss i revisionen. Som framgått ovan så prövar revisorerna alltid vad som ska granskas. De synpunkter och förslag som lämnas leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.


För mandatperioden 2015-2018 har kommunfullmäktige utsett följande ledamöter i kommunrevisionen
Lars-Erik Bäckström (S)
Mauritz Rehn (S)
Britt-Marie Rosén (S)
Tommy Danielsson (M)
Ivan Todorov (V)
Ordförande: Ivan Todorov (V)

1:e vice ordförande: Lars-Erik Bäckström (S)
2:e vice ordförande: Mauritz Rehn (S) ’
Revisorerna fördelar sins emellan uppdragen som revisor i de
kommunala bolagen, och återkommer till kommunfullmäktige med förslag.
Följande undantag görs från revision:
Britt-Marie Rosén undantas revision av valnämnden.
Mauritz Rehn undantas revision av kultur och fritidsnämnden
Ivan Todorov (V) förväntas avsäga sig plats i kommunfullmäktige

 

Protokoll/Dokument 2014  (pdf) Datum
Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2013 2014-03-05
   
   
 
 Protokoll/Dokument 2013 (pdf)  Datum
   
Granskning av kommunens krisledningsorganisation och beredskap 2013-12-20
Delårsbeslut revisionsrapport 2013-08-31
Granskning biståndsbedömning 2013-05-15
Granskning av bygglovsprocessen 2013-06-11
Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen 2013-01-29
Årsbokslut revisionsrapport 2012 2012-02-21
Granskning av bisyssla 2012  
Granskning av budgetprocessen 2012  
Granskning av föreningsbidrag  
Uppföljning av körjournaler  
Revisorernas rapport av delårsbokslut 2012  
 
Protokoll 2012  (pdf) Datum
Granskning av efterlevnad samt kommunstyrelsens uppföljning av policydokument 2011-12-20
Granskning av kommunens rutiner vid ansökan av statsbidrag och EU-bidrag Revisionsrapport 2011-12-20
Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning Revisionsrapport 2011-12-20
 


 

Protokoll 2011 Datum
Granskning av organisation och rutiner för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan 2011-03-18
Granskning av policy och regelverk för betal- och kreditkort, bensinkort och mobiltelefoni 2011-03-04
Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende 2011-03-31
Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, Revisionsrapport 2011-08-23
 

 

Protokoll 2010 Datum
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen 2010-10-05
Granskning av personalkostnader 2011-03-09
Granskning av styrelsens och nämndernas arbete med intern kontrol 2010-11-16
Granskning av upphandling 2010-03-09
Olofströms kommun Rapport delår 2010-08-31
Olofströms kommun Rapport årsbokslut  2010-12-31
       
 
Protokoll 2009 Datum
Granskning av delårsbokslut 2009-08-31
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 2010-03-17
Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport 2009-06-09
Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut Revisionsrapport 2009-08-18
Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport 2009-05-19
Kartläggning av rutiner beträffande aktivering och avskrivning av anläggningstillgångar 2009-05-19