Syv-information

Jag heter Andreas Nilsson och arbetar som studie- och yrkesvägledare (syv) på Högavångsskolan. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge elever och vårdnadshavare information om framtidens studier och yrken.  Jag ansvarar även för administration och genomförande av PRAO/praktik och företagsbesök. Deltar i elevvårdsteam och fungerar som ett stöd för övrig personal i studie- och yrkesorienterade insatser. 

Elev och föräldrar är hjärtligt välkomna att kontakta mig på antingen telefon, e-post eller personligt besök.

Inackorderingstillägg 

Kan beviljas elev som pga. lång eller besvärlig resväg behöver inackordera (bosätta) sig tillfälligt på studieorten eller i dess närhet. Gymnasieskolan ska inneha en offentlig huvudman och - 
- vidare ska reseavståndet från hemmet till skolan vara minst 40 km. Är avståndet mindre än dessa 40 km mellan hemmet och skolan kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag (tur & retur). 

Hemkommunens skyldighet att lämna ekonomiskt stöd till inackordering gäller dock inte

• elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program 
• elever på Rh- anpassad utbildning, eller 
• utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1995:1395) 

Vid studier på en kommunal skola ska ansökan om inackorderingstillägg skickas till Utbildningskontoret senast den 1 augusti 2012 (blankett finns att hämta hos SYV på Högavång eller på Utbildningskontoret i Olofström) 

Vid studier på fristående skolor och riksinternatskola ansöker du om inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden CSN. För att beviljas inackorderingstillägg för dessa utbildningar krävs att en hel del kriterier är uppfyllda och lättast är att läsa dessa på CSN s hemsida. 

Skolskjuts

Elev som har mer än 6 km gångväg mellan hemmet och skolan är berättigad till busskort. 
-Avstånd som ger rätt till skolskjuts: 
-Gymnasiet – Gångväg till skola 6 km. Gångväg till hållplats 4 km 
-Är du folkbokförd i Olofströms kommun men studerar på annan gymnasieskola än Nordenberg kan busskort hämtas på Utbildningsförvaltningen i Olofström. 
-Studerar du på Nordenberg kan busskort hämtas på expeditionen vid terminsstart 

OBS!  Man kan inte få både busskort och inackorderingstillägg