Olofströms kommun är en av klimatkommunerna

01 juli 2020 | Huvudnyhet

Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga biogasens nytta som resurs och hur den kan gynnas i framtiden. I regeringens utredning kommer remissvar från olika klimatkommuner ingå och en av de deltagande kommunerna är Olofströms kommun.

- Det är väldigt positivt att regeringen utreder nyttan med biogas då det finnas många positiva effekter, säger Karoline Mattsson Miljösamordnare/ Landsbygdsutvecklare i Olofströms kommun.

Några av fördelarna med biogas är att biogassatsningar kan bidra till återcirkulering av växtnäringsämnen till jordbruket och minskad övergödning. Vid användningen av biogas har man sett förbättrad biodiversitet, markkvalitet, minskad lukt från gödsel genom att använda rötresten från biogastillverkningen samt möjligheter för landsbygdsutveckling, industriell utveckling, hållbar näringspolitik och försörjningstrygghet.

Som kommun bidrar Olofström till en viktig roll i biogasens värdekedja genom att låta VMAB hanterar matavfall från våra kommuninvånare. På VMABs anläggning i Mörrum produceras biogas som vi sedan kan användas i våra tjänstebilar. Biprodukten från biogasframställningen kallas för rötrest. Den kan med stor fördel användas till att spridas på åkermark istället för konstgödsel, vilket bidrar till en minskad övergödning av våra sjöar och vattendrag. 

- Men vi vill gärna att fler ser nyttan med biogas. I våra angränsande län ser vi några bra exempel, bl.a. där lantbrukare har gått ihop och startat biogasanläggningar och rötat gödsel från egna gårdarna. Där biogasen kan tas tillvara som antingen fordonsbränsle eller värme och rötresten som blir nästintill luktfri kan spridas på åkrarna som gödsel, fortsätter Karoline Mattson.

Genom att närproducera biogas, skulle Sveriges självförsörjningsgrad öka och mindre biogas skulle behöva importeras till Sverige. Genom närpoduktion minskar även transporter vilket även leder till mindre koldioxidutsläpp.

 

Vad är Klimatkommunerna?

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna.se

Kommuner och regioner är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete. I och med närheten till medborgarna, den långa erfarenheten av fysisk planering och energistyrning samt genom rollen som stora arbetsgivare är de betydelsefulla klimataktörer i resan mot uppsatta klimatmål. Klimatkommunernas 37 medlemmar har alla ett klimatarbete som ligger i framkant, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.