Program för naturvård och friluftsliv i Olofströms kommun på utställning

07 november 2018

Olofströms kommun har tagit fram ett förslag till program för naturvård och friluftsliv. Syftet är att effektivare kunna arbeta för att uppfylla de nationella målen för friluftsliv samt miljökvalitetsmål kopplade till naturvård.

Olofströms kommun önskar få era synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas mellan den 2018-11-06 till 2018-12-02.

Programmet planeras tas upp för beslut i kommunstyrelsen 2018-12-11. När programmet antagits kommer konkreta åtgärder att kopplas till respektive område i en handlingsplan.

Grunden till programmet och handlingsplanen utgörs av Naturvård och friluftsliv i Olofströms kommun – ett underlag för programmet och handlingsplanen. Underlaget beskriver övergripande information om friluftsliv, naturvård, nationella ställningstaganden och de förutsättningar som finns i Olofströms kommun. Den presenterar också en översyn av kommunens friluftsområden, men även de naturområden som anses vara lämpliga för skötsel och naturvårdsinsatser inom ramen för kommunens program och handlingsplan. Att program och handlingsplan är uppdelat beror på den struktur som utgör ramen för kommunens strategiska arbete.

Kommunen önskar ta del av era synpunkter och kommentarer på båda dessa dokument:

Möjlighet att lämna synpunkter

Alla har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När tiden för yttrande gått ut kommer vi att sammanställa och kommentera alla skriftliga synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuella revideringar arbetas in i programmet och underlaget innan det beslutas i kommunstyrelsen.

Programmet och underlaget finns även att granska på:

  • Samhällsutvecklingsavdelningen, Olofströms kommun
  • Folkets hus i Olofström

Synpunkterna lämnas skriftligen till Jesper Andersson jesper.andersson@olofstrom.se eller via brev till
Olofströms kommun, Jesper Andersson, Box 302, 293 24.

Senast den 2 december ska synpunkterna ha kommit in.