Äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Taxor  2018

Omsorgsavgift
Omsorgstaxan för 2018 gäller till 28/2 2019.
Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats.                                                        
Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp.                                          
Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Nivå 1           256 kr
Nivå 2           512 kr
Nivå 3           768 kr                                                                                                          
Nivå 4         1 024 kr                                                                                                         
Nivå 5         1 280  kr                                                                                                          
Nivå 6         1 536 kr                                                                                                          
Nivå 7         1 792 kr                                                                                                          
Nivå 8         2 044 kr, vilket är det samma som maxtaxa

 

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet.                                                              
Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2 044 kr per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2018 baseras på 2018 års inkomster.

Förbehållsbelopp
Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

  Förbehållsbeloppet, kr/månad
Ensamstående över 65 år 5 136 kr
Sammanboende över 65 år 4 340 kr
Ensamstående under 65 år 5 650 kr
Sammanboende under 65 år 4 774 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare), erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat heldag 113 kr/dag, 3 390 kr/mån

Korttidsenheten Ekdungen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 113 kr/dag

Trygg hemgång
Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård 
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 113 kr/dag

Dagverksamhet Skogsbacken  
Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 73 kr/dag

Gruppboende socialpsykiatri
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)
Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 113 kr/dag, 3 390 kr/mån

Avlastning i hemmet
Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa. 

Social aktivering
Biståndsbedöms, max 1 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än en tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst
Ingen avgift tas ut

Ledsagning
150 kr per tillfälle.

Trygghetslarm 
250 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning                                  75 kr/tim och person
Utryckningsavgift                                                                                50 kr/tillfälle

Hemsjukvård
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
120 kr/besök, max 300 kr/mån. 

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

Heldag/sondmat, särskilt boende 113 kr
Heldag, korttidsboende/växelvård 113 kr
Kvällsmat 29 kr
Dagvård Skogsbacken 73 kr
Matdistribution Huvudrätt 51 kr
Matdistribution Efterrätt 5 kr
Matdistribution Huvudrätt gäst 78 kr
Matdistribution Efterrätt gäst 17 kr
Daglig verksamhet Huvudrätt 51 kr
Daglig verksamhet Efterrätt 5 kr

 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år 
Huvudrätt 27 kr
Frukost 15 kr
Kvällsmat 15 kr
Mellanmål 0 kr 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år
Huvudrätt 51 kr 
Efterrätt 5 kr 
Frukost 27 kr 
Kvällsmat 29 kr 
Mellanmål 0 kr 

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) då maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.
Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Senast uppdaterad: 27 december 2018