Äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Taxor  2020

Antaget av KF 2020-06-15, § 53
Taxa antas avseende slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden besöksförbud på särskilt boende gäller: 

  • 2000 kr / slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning 
  • 0 kr / smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt 

Omsorgsavgift
Omsorgstaxan för 2020 gäller från 1/3 2020 till 28/2 2021
Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats.                                                        
Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp.                                          
Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

 

2020                                                                  

Nivå 1         267 kr

Nivå 2         534 kr
Nivå 3         801 kr
Nivå 4         1068 kr
Nivå 5         1335 kr
Nivå 6         1602 kr
Nivå 7         1839 kr
Nivå 8         2125 kr , vilket är det samma som maxtaxa

 

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet.                                                              
Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2125 kr per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2020 baseras på 2020 års inkomster.

Förbehållsbelopp
Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

  Förbehållsbeloppet, kr/månad 2020
Ensamstående över 65 år 5339 kr
Sammanboende över 65 år 4512 kr
Ensamstående under 65 år 5873 kr
Sammanboende under 65 år 4963 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare), erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3600 kr/mån 

Korttidsenheten Ekdungen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 120 kr/dag, heldag 

Trygg hemgång
Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård 
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 120 kr/dag heldag

Dagverksamhet Skogsbacken  
Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 79 kr/dag 

Gruppboende socialpsykiatri
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)
Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 120 kr/dag heldag, 3600kr/mån

Avlastning i hemmet
Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa. 

Social aktivering
Biståndsbedöms, max 1 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än en tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst
Ingen avgift tas ut

Ledsagning
153 kr per tillfälle. 

Trygghetslarm 
259 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift. 
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning                                  78 kr/tim och person 
Utryckningsavgift                                                                                51 kr/tillfälle

Hemsjukvård
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
122 kr/besök, max 305 kr/mån. 

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

  2020
Helpension

3600 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård 120 kr
Frukost --
Kvällsmat --
Dagvård Skogsbacken 79 kr
Matdistribution Huvudrätt 54 kr
Matdistribution Efterrätt 6 kr
Matdistribution Huvudrätt gäst 84 kr
Matdistribution Efterrätt gäst 18 kr
Daglig verksamhet Huvudrätt 54 kr
Daglig verksamhet Efterrätt 6 kr

 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år 
Huvudrätt 28 kr
Frukost 16 kr
Kvällsmat 16 kr
Mellanmål 0 kr

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år
Huvudrätt 54 kr
Efterrätt 6 kr
Frukost 30 kr
Kvällsmat 30 kr
Mellanmål 0 kr 

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.
Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Senast uppdaterad: 30 juli 2020