Äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Taxor  2019/2020

Omsorgsavgift
Omsorgstaxan för 2019 gäller till 29/2 2020. Omsorgstaxan för 2020 gäller från 1/3 2020
Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats.                                                        
Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp.                                          
Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

 

                      2019 2020                                                                  
Nivå          262 kr

 267 kr

Nivå          524 kr 534 kr
Nivå          786 kr                                                                                             801 kr
Nivå          1048 kr                                                                                                         1068 kr
Nivå        1310 kr                                                                                                           1335 kr
Nivå        1572 kr                                                                                                          1602 kr
Nivå        1834 kr                                                                                                          1839 kr
Nivå        2089 kr, vilket är det samma som maxtaxa 2125, vilket är det samma som maxtaxa

 

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet.                                                              
Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2089 kr per månad (2125 kr för 2020). Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2019 baseras på 2019 års inkomster (Avgifterna för 2020 baseras på 2020 års inkomster)

Förbehållsbelopp
Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

  Förbehållsbeloppet, kr/månad 2019 2020
Ensamstående över 65 år 5249 kr 5339 kr
Sammanboende över 65 år 4435 kr 4512 kr
Ensamstående under 65 år 5774 kr 5873 kr
Sammanboende under 65 år 4879 kr 4963 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare), erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3 450 kr/mån (3600 kr/mån för 2020)

Korttidsenheten Ekdungen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 115 kr/dag (120 kr/dag, heldag för 2020)

Trygg hemgång
Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård 
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 115kr/dag (120 kr/dag heldag 2020)

Dagverksamhet Skogsbacken  
Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 75 kr/dag (79 kr/dag för 2020)

Gruppboende socialpsykiatri
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)
Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 115 kr/dag, 3390 kr/mån (120 kr/dag heldag, 3600kr/mån, för 2020)

Avlastning i hemmet
Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa. 

Social aktivering
Biståndsbedöms, max 1 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än en tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst
Ingen avgift tas ut

Ledsagning
150 kr per tillfälle. (153 kr för 2020)

Trygghetslarm 
255 kr per månad. (259 kr/mån, för 2020) Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift. 
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning                                  77 kr/tim och person (78 kr/tim för 2020)
Utryckningsavgift                                                                                50 kr/tillfälle (51 kr/tillfälle för 2020)

Hemsjukvård
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
120 kr/besök, max 300 kr/mån. (122 kr/besök, max 305 kr/mån för 2020)

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

  2019 2020
Helpension 3450 kr/mån

3600 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård 115 kr 120 kr
Frukost 29 kr --
Kvällsmat 29 kr --
Dagvård Skogsbacken 75 kr 79 kr
Matdistribution Huvudrätt 52 kr 54 kr
Matdistribution Efterrätt 5 kr 6 kr
Matdistribution Huvudrätt gäst 80 kr 84 kr
Matdistribution Efterrätt gäst 17 kr 18 kr
Daglig verksamhet Huvudrätt 52 kr 54 kr
Daglig verksamhet Efterrätt 5 kr 6 kr

 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år 
Huvudrätt 27 kr (28 kr, 2020)
Frukost 15 kr (16 kr, 2020)
Kvällsmat 15 kr (16 kr, 2020)
Mellanmål 0 kr (0 kr, 2020)

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år
Huvudrätt 52 kr (54 kr, 2020)
Efterrätt 5 kr (6 kr, 2020)
Frukost 29 kr (30 kr, 2020)
Kvällsmat 29 kr  (30 kr, 2020)
Mellanmål 0 kr  ( 0 kr, 2020)

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.
Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Senast uppdaterad: 13 januari 2020