Äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Taxor  2019

Omsorgsavgift
Omsorgstaxan för 2019 gäller till 29/2 2020
Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats.                                                        
Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp.                                          
Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

 

Nivå          262 kr
Nivå          524 kr
Nivå          786 kr                                                                                            
Nivå          1048 kr                                                                                                        
Nivå        1310 kr                                                                                                          
Nivå        1572 kr                                                                                                         
Nivå        1834 kr                                                                                                         
Nivå        2089 kr, vilket är det samma som maxtaxa

 

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet.                                                              
Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2089 kr per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2019 baseras på 2019 års inkomster

Förbehållsbelopp
Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

  Förbehållsbeloppet, kr/månad
Ensamstående över 65 år 5249 kr
Sammanboende över 65 år 4435 kr
Ensamstående under 65 år 5774 kr
Sammanboende under 65 år 4879 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare), erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3 450 kr/mån

Korttidsenheten Ekdungen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 115 kr/dag

Trygg hemgång
Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård 
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 115kr/dag

Dagverksamhet Skogsbacken  
Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 75 kr/dag

Gruppboende socialpsykiatri
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)
Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 115/dag, 3390 kr/mån

Avlastning i hemmet
Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa. 

Social aktivering
Biståndsbedöms, max 1 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än en tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst
Ingen avgift tas ut

Ledsagning
150 kr per tillfälle.

Trygghetslarm 
255 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning                                  77 kr/tim och person
Utryckningsavgift                                                                                50 kr/tillfälle

Hemsjukvård
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
120 kr/besök, max 300 kr/mån.

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

Helpension 3450 kr/mån
Heldag, korttidsboende/växelvård 115 kr
Frukost 29 kr
Kvällsmat 29 kr
Dagvård Skogsbacken 75 kr
Matdistribution Huvudrätt 52 kr
Matdistribution Efterrätt 5 kr
Matdistribution Huvudrätt gäst 80 kr
Matdistribution Efterrätt gäst 17 kr
Daglig verksamhet Huvudrätt 52 kr
Daglig verksamhet Efterrätt 5 kr

 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år 
Huvudrätt 27 kr
Frukost 15 kr
Kvällsmat 15 kr 
Mellanmål 0 kr

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år
Huvudrätt 52 kr 
Efterrätt 5 kr 
Frukost 29 kr
Kvällsmat 29 kr 
Mellanmål 0 kr 

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.
Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Senast uppdaterad: 01 mars 2019