Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller har missbruks- och beroendeproblem. Du kan vara familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat.

Du kan vara anonym och stödet du får från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan dels få direkt stöd genom insatser som anordnas av kommunens anhörigkonsulent, dels kan du ansöka om insatser som ett indirekt stöd (i form av olika typer av insatser) från kommunens handläggare. 

Stöd som anhörigkonsulenten kan erbjuda

 • Råd och information
 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupp
 • Träffpunkt
 • Aktiviteter

Råd och information

Kommunens anhörigkonsulent kan vägleda dig i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som finns. (Du kan vara anonym och stödet du får är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler).

Enskilda samtal

Om du behöver prata med någon utomstående så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos anhörigkonsulenten.

Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggruppsträffar där du kan träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning, beroendeproblematik med mera.

För mer information eller anmälan kontakta vår anhörigkonsulent.

”När jag inte längre är med”

Med start 2019-09-19.

I samarbete med Sölvesborgs anhörigkonsulent. Målet med denna anhöriggrupp är att uppmärksamma omsorgsansvaret och att synliggöra livssituationen för vuxna personer med funktionsnedsättning med tanke på delaktighet, självbestämmande och inflytande och där anhörigas förberedelser och funderingar inför framtiden diskuteras. 

6 träffar planeras varannan onsdag mellan klockan15.00-16.30

Träffpunkt

Träffpunkten ”Time Out” vänder sig till dig som stöttar, hjälper eller vårdar någon oavsett ålder eller anledning. Där får du möjlighet till gemenskap, avkoppling och samtal med andra i samma situation.

Aktiviteter

Kommunen anordnar regelbundet aktiviteter som vänder sig till dig som anhörig. Några exempel på aktiviteter är föreläsningar, spa och meditation. För mer information eller anmälan kontakta vår anhörigkonsulent.

Relaxdag

2019-09-03 klockan 12-17. 

En dag i lugn-stillhet och närvaro på Villa Andrum. Samling för reflektion och gemensam grill-lunch (var och en medtar vad som önskas). Medicinsk yoga och andning på stol, fotspa, handmassage, eftermiddagsfika och avslutning med meditation och ” Skapande ur min känsla”.

Tematräffar

En torsdag i månaden mellan klockan 13.30-15.30, i Vuxenskolans lokal.

2019-09-12 sjuksköterska Ann Jimson, neurologmottagningen Blekinge sjukhuset Karlshamn, håller föredrag om olika neurologiska sjukdomar samt sitt arbete som kontaktsjuksköterska. 

2019-10-10 överförmyndare Ulrika Lindblom är inbjuden.

2019-11-07 Kostchef i Olofströms kommun Joakim Nilsson är inbjuden.

2019-12-05 IT-samordnare i Olofströms kommun, Helen Isaksson är inbjuden.  Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. Helen prator om och demonstrerar ”smarta” lösningar som kan vara användbara som stöd i hemmen.

Stöd som kommunen kan erbjuda

Genom kommunens handläggare kan man ansöka om bistånd om olika typer av insatser för att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare (som är i behov av egen tid) som till exempel:

 • Korttidsverksamhet 
 • Avlösning i hemmet
 • Växelvård
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution
 • Städ
 • Personlig omvårdnad
 • Särskilt boende

Insatser äldreomsorg för dig som anhörig

Insatser funktionsstöd för dig som anhörig

Senast uppdaterad: 25 juni 2019