Avfallshantering

Avfallshantering

Nya föreskrifter för avfallshantering på utställning

Ett förslag till nya föreskrifter för avfallshantering har tagits fram av kommunerna i västra Blekinge. Under tiden 3-25 september 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget. 

Föreskrifterna för avfallshantering styr hur avfall hanteras i kommunerna Olofström, Karlshamn och Sölvesborg. Tillsammans med det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB och den gemensamma tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst arbetar kommunerna för att avfallshanteringen ska medverka till en bättre miljö. En ny avfallsplan med förutsättningar, mål och fokusområden fram till år 2025 togs fram under 2018.

Föreskrifter för avfallshantering för Olofströms kommun, inklusive bilagor

Samrådshandlingar finns även under samrådstiden tillgängliga på kommunhuset i Olofström och på Folkets hus i Olofström

Om du har frågor om föreskrifterna, kontakta Eva Johansson på 0454-930 60.

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget till föreskrifter för avfallshantering kan du framföra skriftligen per e-post till kommunstyrelsen@olofstrom.se eller med brev till Olofströms kommun, Kommunstyrelsen, Östra Storgatan 5, 293 24 Olofström.

Senast den 25 september 2019 ska synpunkterna ha kommit in till Kommunstyrelsens registrator.

Avfallsplan för kommunerna i västra Blekinge

Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner har tagit fram en avfallsplan som ska gälla fram till år 2025. Syftet med planen är att styra avfallshanteringen i de tre kommunerna så att arbetet långsiktigt bidrar till ett hållbart samhälle. Planen antogs av kommunfullmäktige 2018-06-18 i alla tre kommunerna

Planen innehåller förutsättningar, mål och fokusområden för att avfallshanteringen ska bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Systemen för avfall ska vara trygga, säkra och tillgängliga - samtidigt som de uppmuntrar alla invånare till återanvändning och återvinning.

Den nya avfallsplanen har mer fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvändning jämfört med tidigare plan. Det avfall som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa sätt så att avfallet blir en resurs.

Avfallshanteringen i Olofströms kommun sköts av det kommunala bolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) som ägs av de tre kommunerna Olofström, Karlshamn och Sölvesborg. Transport av hushållsavfallet sker genom anlitade entreprenörer. VMAB driver avfallsanläggningen i Mörrum där också kontoret finns. VMAB driver ytterligare fyra återvinningscentraler, varav en ligger på Traktorvägen i Olofström.

Olofströms återvinningscentral
Traktorvägen, Olofström
Tel: 0454 - 593 59
Mer information och aktuella öppettider.

I kommunen finns även lokala återvinningsstationer där man kan lämna förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Det finns tre återvinningstationer i Olofström samt en i varje mindre tätort (Kyrkhult, Vilshult, Jämshög och Gränum). FTI ansvarar för samtliga återvinningsstationer och på deras hemsida kan man se återvinningsstationernas placering. 

Har du frågor kring avfallshantering eller hur du ska sortera dina sopor?
Kontakta VMAB eller FTI.

Källsortering är ett s​ätt att spara på resurser

I västra Blekinge finns ett källsorteringssystem som heter Maximiljö. Det innebär att du kan sortera förpackningar och hushållsavfall i två olika kärl med flera fack. Ditt matavfall och dina förpackningar hämtas sedan vid tomtgränsen av sopbilar som är specialanpassade för att kunna hantera kärl med flera fack. De olika fackens innehåll blandas inte i bilen. Systemet Maximiljö började införas 2011 i både Olofström, Karlshamn och Sölvesborg.

Från avfall till resurs

Insamlade förpackningar återvinns och restavfallet förbränns och blir till energi. Matavfallet blir biogas i en anläggning för torr rötning i Mörrum. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas som är ett av de mest miljövänliga bränslen som finns idag. Biogas kan användas för fossilfri drift av många olika typer av fordon, både personbilar och tunga lastbilar. I västra Blekinge drivs alla sopbilar som tömmer hushållens sopor med biogas.

Kretshämtning och landsbygdsstationer

För den som bor i Olofströms kommun finns även möjlighet att ansluta sig till en krets för gemensam avfallshantering eller till en landsbygdsstation om man bor utanför tätorterna. Med gemensam hämtning för flera hushåll minskar transporterna och fastighetsägaren slipper ha sopkärl på den egna tomten. Mer information om Kretshämtning och Landsbygdsstationer hittar du i vänstermenyn.

Kompoststationer för trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall räknas inte som hushållsavfall och får därför inte läggas i någon av tunnorna för hushållsavfall. Det bästa är att kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna tomten – ny trädgårdsjord får man på köpet. Har man stora mängder eller av annat skäl inte kan ta hand om avfallet från trädgården så finns det särskilda kompoststationer på flera platser i Olofströms kommun (se karta längre ner). Man lägger sitt trädgårdsavfall i den kringbyggda komposten – men tänk på att hålla snyggt runt anläggningen! Kommunen hämtar avfallet för att sedan kompostera det ihop med parkavfallet. Grövre grenar och annat material flisas innan det blandas i komposten och fin kompostjord blir resultatet.

Ett annat alternativ är att abonnera på en separat soptunna för trädgårdsavfall under sommarhalvåret. I trädgårdskärlet kan du lägga gräs, löv, kvistar, ogräs samt andra växtdelar som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Kontakta kundtjänst på VMAB för att beställa abonnemanget.

Senast uppdaterad: 03 september 2019