Byggfrågor

Här kan du bland annat hitta information om anmälan, bygglov och olika förfaranden som krävs i samband med byggande och/eller rivning. Här finns också information om vilka åtgärder man får göra utan bygglov.

Det finns frågor som regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Byggande mm inom strandskyddade områden regleras också av Miljöbalken (MB). Obs! När Du ska bygga något - ta alltid först reda på vad som gäller om du är osäker.

Nytt om PBL

Från och med den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. Lagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav på det som byggs. Förändringarna innebär bland annat: 

I de flesta fall krävs bygglov, och i samband därmed också anmälan. I vissa fall krävs anmälan även om bygglov inte behövs. Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. 

Ansökan

Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked görs skriftligt och ställs till Byggnadsnämnden i Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström. OBS! Läs mer på länkarna till vänster! 

Till ansökan skall fogas de ritningar, beskrivningar och uppgifter som behövs för ärendets granskning. 

Handläggare tillhandahåller erforderliga blanketter och ger gärna upplysningar om vad som erfordras i det aktuella ärende

OBS! Klicka på länk till Blankettarkivet för att hämta blanketter!

Länk till Blankettarkivet

Läs mer om regler för småhus på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 05 december 2017