Bygglov

Bygglov

Har du funderingar på att starta ny-, om- eller tillbyggnad? Då ska du begära bygglov för dina projekt. Bygglovet innebär att byggnationen ska vara påbörjad inom två år från det bygglovet ges och densamma ska vara färdig inom fem år.

Bygglov krävs, med vissa undantag (se bygglovbefriade åtgärder), för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller ta i anspråk byggnader helt eller delvis för nytt ändamål. Bygglov krävs även för att inreda ytterligare bostad eller verksamhetslokal. 
Bygglov krävs också för andra åtgärder, byta takbeläggning, bygga plank, byta fönster sätta upp skyltar osv. 

Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. För kompletteringar till en- och tvåbostadshus utanför planlagt område finns vissa befrielser från lovplikten.

Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked görs skriftligt och ställs till Byggnadsnämnden i Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström. Till ansökan skall fogas de ritningar, beskrivningar och uppgifter som behövs för ärendets granskning. 

Byggkontorets kansli (tel 0454-931 32) tillhandahåller erforderliga blanketter och ger gärna upplysningar om vad som erfordras i det aktuella ärendet. 

Senast uppdaterad: 01 december 2017