Bygglovstaxa

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked med mera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort du ska bygga.

Extra avgifter kan tillkomma till exempel i bygglovsärenden där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från bestämmelserna i en detaljplan.

I tabellen nedan hittar du avgifterna för de vanligast förekommande ärendena beräknade efter de vanligaste faktorerna. Avgiften kan i vissa ärenden avvika något från den angivna summan.

Avgifter och taxor för vanliga åtgärder

Åtgärd Avgift (ca)
Nybyggnad av bostäder, kontor industrier m.m. < 99 kvm 17 709 kr
Nybyggnad av bostäder, kontor industrier m.m. 100–199 kvm 23 612 kr
Nybyggnad av bostäder, kontor industrier m.m. 200–299 kvm 29 515 kr
Komplementbyggnad med BTA* < 50 kvm 3 406 kr
Komplementbyggnad med BTA* > 50 kvm 7 265 kr
Tillbyggnad av bostäder, kontor industrier m.m. 16–49 kvm  7 265 kr
Tillbyggnad av bostäder, kontor industrier m.m. 50–99 kvm 15 325 kr
Tillbyggnad/komplementbyggnader:
carpot, garage, förråd (oavsett storlek dock högst 50% av ursprunglig byggnads BTA)
3 065 kr
Anmälan av eldstad 1 419 kr
Anmälan av strandskyddsdispens 11 352 kr

 

* Bruttoarea förkortas BTA och kan förenklat beskrivas som den sammanlagda ytan av alla våningsplan.

Senast uppdaterad: 06 februari 2020