Energideklaration

Sveriges riksdag antog i juni 2006, miljömålet att med utgångspunkt i 1995 års användning minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050. Genomförda åtgärder som föreslagits i energideklarationen är ett steg för att uppfylla dessa mål. 

Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader. 

Vad ska en energideklaration innehålla? 

En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

 • den mängd energi som behöver användas i en byggnad,
 • att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
 • om radonmätning har utförts i byggnaden,
 • ett referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda,
 • förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden
 • Vem ska energideklarera och hur rapporteras resultatet?
 • Boverket har utfärdat föreskrifter i anslutning till lag och förordning om energideklaration av byggnader.
 • Dessa föreskrifter behandlar vad energideklarationen ska innehålla samt vilken kompetens den certifieradeenergiexperten ska ha. 
 • Boverket har också till uppgift att föra ett register över de energideklarationer och besiktningsprotokoll som lämnats till verket. Boverket har skyldighet att sköta information om energideklarationerna.

När ska energideklarationen vara klar och vilka byggnader omfattas av lagkravet? 

Upprättande av energideklarationer pågår runt om i landet och många byggnader ska vara energideklarerade årsskiftet 2008/09. 

Nedan följer en beskrivning av vilka byggnader som berörs och när dessa ska energideklareras: 

 • Specialbyggnader över 1 000 kvm, som t ex simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. I fastighetstaxeringslagen finns en lista över vilka byggnader som är specialbyggnader, på webben hittar man informationen på en webbsida från Rättsnätet .
 • Byggnader med nyttjanderätt, så som t ex hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.
 • Byggnader som säljs ska energideklareras från och med 1 januari 2009, om de inte redan har en godkänd energideklaration. Till exempel villor som säljs efter det datumet berörs.
 • Nya byggnader ska energideklareras från och med 1 januari 2009 (två år efter bruk-tagandet, dock inte senare än två år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 januari 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad. Däremot kan byggnaden vara tvungen att deklareras för att den hyrs ut eller är en specialbyggnad.

En energideklaration är giltig i tio år. 

Undantag 

Följande byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklarera. Dock gäller att om byggnaden har ett i huvudsak eldrivet luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kW så skall systemet, efter 2008-12-31, besiktigas minst vart tionde år.

 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader som ska användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Hemliga byggnader
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) om åtgärdsförslag inte kan lämnas. 

Hus med nyttjanderätt där:

 1. Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
 2. Sker mellan företag i samma koncern
 3. Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arrendatorn. 

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker: 

 1.  På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera.
 2. Genom testamente.
 3. Till närstående eller dylikt

Vid försäljning av byggnad:

 1. Mellan företag inom samma koncern.
 2. Expropriation eller inlösen.
 3. Konkursbo eller exekutivt förfarande.
 4. Närstående eller dylikt. 

Tillsyn 

Kommunen är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna. Kommunen har rätt att meddela byggnadsägaren de förelägganden som behövs och har även rätt att utfärda vite om kraven inte efterlevs. Kommunen har även rätt att kontrollera att besiktning av luftkonditioneringssystem har genomförts i de fall då detta krävs. 

Den byggnadsägare som låter bli att energideklarera sitt hus riskerar att hamna i konflikt med kommunen som är den myndighet som har den direkta tillsynen. Om byggnadsägare fortsätter att vägra kan det bli tal om att utdöma ett vite. Samma sak händer om man håller energideklarationen hemlig och inte visar resultatet. 

Läs mer på Boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 17 maj 2018