Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Stöd till funktionshindrade

Du som behöver särskild hjälp på grund av ett funktionshinder erbjuds olika former av stöd från samhället. Socialtjänsten arbetar för att funktionshindrade människor ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL.
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vem får ansöka om insatser/stöd för funktionshindrade?

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. För att få stöd enligt LSS ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna. 

Senast uppdaterad: 20 april 2018