Kronan Olofström

Det finns möjlighet för företag att ansöka om underlicensavtal för användandet av varumärket Kronan Olofström.

Avtal för användandet av varumärket Kronan

Sedan 2002 har Volvo Personvagnar AB och Olofströms kommun ett avtal som ger kommunen tillstånd att dels själva använda varumärket med den kungliga kronan och ordet Olofström, dels ge underlicenser till företag i kommunen som uppfyller vissa kriterier. I licensavtalet är det bestämt att Kronan ska användas för att gynna näringslivsutvecklingen och för att marknadsföra produkter och tjänster som tillverkas eller utförs av företag med verksamhet i Olofström.

Beslutsgrupp

Enligt avtal finns en beslutsgrupp med representanter från Olofströms kommun och näringslivet i Olofström. Volvo Personvagnar AB har rätt att utse en medlem av beslutsgruppen. Denne medlem har vetorätt för varje beslut om godkännande av underlicens. I beslutsgruppen sitter följande representanter:

 • Informationschef, Volvo Personvagnar AB i Olofström
 • Ordförande, Företagarna Olofström
 • Näringslivschef, Olofström Näringsliv AB
 • Kommunikationsansvarig, Olofströms Näringsliv AB (handläggare för gruppen)

Lokala regler för ställningstagande till ansökningar om att få använda varumärket Kronan Olofström

Kronan är ett mycket starkt etablerat varumärke inom västerländsk bilindustri inom framför allt området sammansättningsteknik. Den förknippas med hög teknisk nivå och bör så göra även fortsättningsvis för att inte devalvera Kronans värde. Möjligheten till licensavtal riktar sig därför huvudsakligen till företag inom områden som teknik och produktion och kan endast i undantagsfall komma i fråga i andra sammanhang.

Kronan ska symbolisera en kvalitetsmärkning av företaget och dess produkter eller tjänster. Den ska vara ett bevis för kvalitet, kunskap och professionalitet. För att leva upp till kvalitetskravet krävs att företaget:

 • är etablerat och har gjort sig känt för god kvalitet, seriös verksamhet och gott uppförande gentemot kunder och samhälle,
 • visar miljöomsorg i sin verksamhet,
 • ska kunna visa en produkt/tjänstebeskrivning,
 • bör kunna erbjuda produkten/tjänsten till mer än en kund.

För att betraktas som etablerat bör minst tre årsredovisningar kunna visas. Verksamheten, för vilken Kronan ska användas, ska huvudsakligen bedrivas i Olofströms kommun.

Risken för att blanda samman olika företag och verksamheter måste minimeras och därför får Kronan aldrig ersätta företagets egen logotyp eller varumärke. Kronan får med andra ord inte stå ensamt, utan företagets logotyp ska finnas i anslutning till kvalitetsmärket Kronan. Det handlar således om ett komplement till det egna varumärket och kan exempelvis användas på marknadsföringsmaterial för produkter/tjänster som företaget säljer, på företagets webb, på skyltar vid deltagande i mässor och liknande. Användningsområdet ska anges i ansökan från företaget och vid godkänd ansökan också specificeras i licensavtalet.

Om ansökan

 • Ansökningar tas emot och behandlas löpande av beslutsgruppen.
 • Beslut fattas inom 6 veckor från registrering av inkommen ansökan.
 • Besked om beslut lämnas skriftligen till den sökande.

Blankett för att ansöka om att använda varumärket Kronan Olofström Pdf, 78.8 kB. (Pdf, 78.8 kB)

Om underlicensavtalet

 • Underlicensen är icke-exklusiv, vilket innebär att licensgivaren (Olofströms kommun) har rätt att upplåta ytterligare underlicenser utan begränsning till antalet.
 • Volvo Personvagnar AB har därtill förbehållit sig rätten att själv använda varumärket för vilket ändamål som helst.
 • I avtalet ska licenstagaren specificera i vilket syfte, hur denne kommer att använda varumärket.
 • Licenstagaren får inte använda varumärket för något annat än det som anges i avtalet.
 • Licenstagaren använder varumärket på eget ansvar och egen bekostnad.
 • Licensgivaren (Olofströms kommun) har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om licenstagaren bryter mot någon av bestämmelserna i avtalet och inte rättar till detta inom 14 dagar efter tillsägelse samt om licenstagaren träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annat sätt kommer på obestånd.
 • Avtalet anger även att licenstagaren ska betala en ersättning för underlicensen om 1000 kr.
 • Avtalet gäller i ett år efter att båda parter undertecknat det. Vid utgången av avtalstiden upphör avtalet automatiskt att gälla utan föregående uppsägning.
 • Olofströms kommun kontaktar licenstagaren mot slutet av avtalsperioden angående eventuell förnyelse av avtalet. Vid förnyelse gäller fortsatt en licenskostnad om 1000 kr/år.

Varumärket Kronan Olofström – bakgrund

Volvo Personvagnar AB har ägt det välkända varumärket sedan 1969 då företaget köpte det gamla Bruket i Olofström. Märket är ett av de äldsta i landet. Det blev inregistrerat (reg.nr 1744) hos Kungliga Patent- & Registreringsverket den 2 januari 1885.

Märket har under årens lopp figurerat på en rad produkter tillverkade i Olofström, bland annat diskbänkar, köksutrustning, produktionsutrustning och även på en av Volvos tidigare lyxbilar.

Kontakt

Kommunikationsansvarig Olofströms Näringsliv AB
Karin Andersson
Telefon: 0454-57 27 44
E-post: karin.andersson@olofstromsnaringsliv.se 

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: