Kolonilotter

Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av när-rekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt bärkraftiga samhället.

Olofströms kommun har 120 kolonilotter som ligger vacker beläget i södra Olofström vid Stora Oredsjön som arrenderas ut.

Lotterna utgörs av före detta jordbruksmark och varje lott är ca 100 kvm. Mindre redskapsskjul och växthus av skiftande standard finns uppförda på vissa lotter.    

Koloniförening EUROPA sköter driften av området. Medlemskap i föreningen är obligatorisk för kolonilottinnehavare.

Hyran för en kolonilott (ca 100 m²) är 600 kr. Ett nyttjanderättskontrakt tecknas mellan kolonilottinnehavaren och Olofströms kommun som reglerar villkor för användning av kolonilotten.

Delar av området ligger inom område, där naturvårdslagstiftningens strandskyddsbestämmelser råder

Kommunen har för närvarande inga vatten- och avloppsanläggningar inom området.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018