Drogförebyggande arbete

Regeringen har tagit fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för perioden 2016–2020.

Strategin bygger vidare på den föregående för åren 2011–2015 genom att ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som kommit fram under den perioden.

Olofströms kommun har en drogförebyggande handlingsplan som beskriver hur bland annat den nationella ANDT-strategins mål finns med i vårt lokala arbete (ANDT= Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak). För att främja långsiktighet och kontinuitet ska det övergripande målet för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken vara detsamma som tidigare:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet:

  1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Under varje mål anges de insatsområden som bedöms vara viktiga för att uppnå målen i strategin. Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk är grunden för det hälso­främjande och förebyggande ANDT-arbetet.

I kommunen finns också en drogförebyggande samordnare som bland annat arbetar övergripande med olika typer av drogförebyggande insatser och som även är kommunens kontaktperson i det förebyggande arbetet. Det finns en samverkansgrupp som arbetar med olika drogförebyggande insatser. De som ingår i denna grupp representerar olika verksamheter.

Antidopingsveckan

Olofströms kommun deltar varje år i antidopingsveckan då information om doping och dess skadeverkningar sprids via gym och träningsanläggningar.

I broschyren Doping - Ett hälsofarligt lagbrott Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB) kan du läsa mer om riskerna med doping och vilken hjälp det finns att få för att hantera sitt eget eller andras missbruk.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: