Miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för att nå ett hållbart Sverige. Det övergripande målet är att nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit krävs engagemang och samverkan från hela samhället. Vår inställning till resursanvändning och vår attityd till miljöfrågor måste förändras radikalt för att miljömålen ska nås. Mycket har gjorts – men vägen till ett hållbart Sverige är fortfarande lång!

Sveriges miljökvalitetsmål har rubrikerna:

 1. Begränsad klimatpåverkan 
 2. Frisk luft 
 3. Bara naturlig försurning 
 4. Giftfri miljö 
 5. Skyddande ozonskikt 
 6. Säker strålmiljö 
 7. Ingen övergödning 
 8. Levande sjöar och vattendrag 
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 11. Myllrande våtmarker 
 12. Levande skogar 
 13. Ett rikt odlingslandskap 
 14. Storslagen fjällmiljö (gäller inte för Blekinge) 
 15. God bebyggd miljö 
 16. Ett rikt växt- och djurliv 

Dessa 16 miljökvalitetsmål med sina preciseringar och etappmål ska vara vägledande för allt miljöarbete i Sverige. Mer information om miljökvalitetsmålen finns på miljömålsportalen. I arbetet med miljökvalitetsmålen har Olofströms kommun en viktig roll på det lokala planet. Länsstyrelsen har en samordnande roll som regional miljömyndighet. I Blekinge arbetar kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, näringslivet och frivilliga organisationer för att se till att arbetet för att nå miljökvalitetsmålen och dess delmål går framåt. Blekinge län har inte antagit några regionala mål utöver de nationella målen. Däremot har ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen antagits där ansvariga för olika åtgärder pekas ut. Åtgärdsprogrammet heter Ett hållbart Blekinge och innehåller även åtgärder för att nå Blekinges klimat- och energistrategi.

Ett viktigt område för att nå miljömålen är att minska klimatpåverkan. I Blekinge har en klimat- och energistrategi utarbetats i bred samverkan mellan kommuner, andra myndigheter, näringsliv och olika organisationer. Den innehåller en lång rad åtgärder för att minska klimatpåverkan och kompletterar åtgärdsprogrammet för miljömålen. En uppdatering av klimat- och energistrategin sker under våren 2018.

Senast uppdaterad: 08 maj 2018