Vi stärker tryggheten där barn och unga vistas

Olofströms kommun arbetar tillsammans med Polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Syftet är öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, verkar och vistas i Olofströms kommun. För att kunna sätta in rätt åtgärder är det viktigt att identifiera de problemområden som finns och de bakomliggande orsakerna.

Trygghetsmätning en del i lägesbildsarbetet

Varje år genomförs en trygghetsmätning för att kunna se tendenser inom olika områden samt indikationer på hur kommuninvånarna upplever tryggheten i Olofström. I undersökningen är frågorna kopplade till olika problemområden. Det handlar bland annat om att få en bild av hur trygga kommuninvånarna upplever sig och vilka faktorer som spelar in i otrygghetskänslan.

Trygghetsmätningens resultat visar att oron för att utsättas för brott minskar tillsammans med att utomhusstörningarna minskar. Däremot har känslan av otrygghet ökat. Något som går att se i resultatet är att oron av att eventuellt bli utsatt är högre än själva utsattheten för brott.

Utöver trygghetsmätningens resultat är kommunens och Polisens gemensamma lägesbildsarbete viktigt för att identifiera olika platser där åtgärder kan sättas in, i syfte att förebygga brott och öka tryggheten. Det är genom en bra samverkan mellan Polis, fältarbetare, fritidsverksamhet, socialtjänst och andra kommunala verksamheter som goda effekter av det trygghetsskapande arbetet kan uppnås.

Med lägesbildsarbetet, trygghetsmätningen och andra faktorer kommer kommunen och Polisen överens om en samverkansöverenskommelse som ligger till grund för det gemensamma arbetet för att öka tryggheten i Olofströms kommun. Utifrån överenskommelsen tar parterna fram medborgarlöften. Medborgarlöftet utgår ifrån aktuell lägesbild, och kommer under perioden att fokusera särskilt på att stärka tryggheten i miljöer där barn och unga vistas samt arbeta för säkra trafikmiljöer. Några av de löften kommunen och Polisen kommit överens om är:

Detta ska kommunen och polisen fokusera på

Kommunen ska

  • arbeta för vuxennärvaro i miljöer där barn och unga finns
  • fortsätta arbeta för att erbjuda trygga och attraktiva miljöer och fritidsaktiviteter för barn och unga

Polisen ska

  • arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i skolan samt andra miljöer där ungdomar finns
  • arbeta trafikrelaterat med utgångspunkt i dialog med invånare samt underrättelsebaserat

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: