Ökad fokus på att motverka psykisk ohälsa

Under hösten 2020 beviljades Olofströms kommun i samverkan med Region Blekinge och NSPH projektmedel från Sveriges kommun och region till tre olika projekt.

Tre projekt startades upp i början av året inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa, SIP, Mini-Ove och NÄRA. Projekten syftar till att öka samverkan mellan kommun och region för att motverka psykisk ohälsa och främja den psykisk hälsa hos den enskilde.

SIP

SIP står för en samordnad individuell plan och görs när det finns ett behov av att samordna insatser för att rätt hjälp och stöd ska kunna ges. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta en SIP när en person har behov av samordnade insatser. Syftet med samverkan är att göra det enklare för dig och dina närstående. Detta då ni inte behöver lägga tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En SIP ska alltid göras tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen är ditt dokument och ska tydliggöra vem som gör vad och när.

Projektet vänder sig till

  • Barn och ungdomar upp till 18 år med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl region och kommun.
  • Vuxna personer med psykiska funktionsnedsättning.
  • Personer som har ett substansberoende och/eller spelberoende

I nuläget har en kartläggning skickats ut till berörda verksamheter och SIP-samordnare håller på att ta fram ett utbildningspaket som ska vända sig till chefer och personal inom kommunen och regionen. Projektet är förlagt på två år.

Mini-Ove

Under 2021 kommer socialtjänsten, psykiatrin och ungdomsmottagningen genomföra ett projekt kallat Mini – Ove. Projektet syftar till att genom förebyggande åtgärder förhindra att barn och unga i Olofströms kommun hamnar i missbruk. Projektet handlar även om att tidigt fånga upp ungdomar i begynnande missbruk och erbjuda rådgivning. Ungdomar upp till och med 26 år ska erbjudas en sammanhållen mottagning i alkohol och narkotikafrågor. Vårdnadshavare ska vara delaktiga när det gäller barn upp till 18 år. Med projektet hoppas vi kunna bidra med kunskap till andra aktörer som har kontakter med ungdomar genom att vara ett kunskapscentrum i alkohol och narkotikafrågor.

Vikten i projektet ligger på lättillgängligheten för föräldrar och deras barn och ungdom då behovet uppstår. Det skall finnas en möjlighet till att genom jourverksamhet träda in helger och kvällar. Det skall även finnas möjlighet till planerade drogtester.

Du som vårdnadshavare erbjuds möjlighet till att ta kontakt med öppenvården på telefonnummer 0454-935 45 för en provtagning vis misstanke att ditt barn och ungdom tagit otillåten substans. Vid provtagningen kommer inte svar att meddelas utan en tid avsätts för en uppföljning. Vårdnadshavare och barn/ungdom kommer vid ett uppföljningssamtal träffa en samtalskontakt vilken också meddelar resultatet av provtagningen.

Ungdomsmottagningen NÄRA

Ungdomsmottagningen är en del av det stödjande samhället. Arbetet präglas av ungdomsperspektiv, helhetssyn, lättillgänglighet och frivillighet. Ungdomsmottagningen spelar en viktig roll för att ge adekvat hjälp och stöd till alla ungdomar upp till 26 år för att söka för aktuella frågor och problem.

Många unga hittar till mottagningen men det finns också ungdomar som av olika anledning har svårt att nå eller kunna besöka mottagningarna fysiskt.

Mål med projekt Ungdomsmottagning nära är att ungdomar på ett enklare sätt kan nå ungdomsmottagningen genom att förbättra tillgängligheten till via samverkan med högstadie- och gymnasieskolan. De förändringar som projektet förväntas innebär, är att ungdomar enklare kan nå ungdomsmottagningen genom kontakt med verksamheten dels på grund av att ungdomsmottagningen finns på de ungas arena det vill säga i skolan, del genom att utveckla online-mottagningen. Målet är att det ska resultera i att fler unga får möjlighet att ta del av ungdomsmottagningens information, råd och tjänster och att de unga som idag kan ha svårt att komma till ungdomsmottagningen, på ett enklare sätt kan nå mottagningen. Utvecklande av online-mottagning ska utgöra ett komplement till de fysiska mottagningarna både vad gäller individuella besök som för studiebesök och gruppverksamhet. En möjlighet är att också att utveckla chatt i samband med studiebesök online. Projektet är förlagt på ett år.

På bild från vänster: Andrea Olsson, Izabela Szabo, Cecilia Haglund, Jenny Bengtsson

Relaterad information

Vi som arbetar inom projekten

Cecilia Haglund påbörjade en ny anställning i Olofströms kommun som SIP-samordnare. Izabela Szabo och Andrea Olsson från IFO jobbar med projektet Mini-Ove tillsammans med Lena Parkkinen från Region Blekinge och i projektet NÄRA jobbar samtlig personal från ungdomsmottagningen i Olofström.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 10 juni 2021