Elever är med och påverkar skolans trygghet

Genom kartläggning, i det nystartade projektet Tryggare skola, ska Högavångsskolans otrygga platser identifieras. Detta för att kunna sätta in rätt åtgärder för att öka tryggheten på skolan. En viktig del i arbetet är elevernas delaktighet, som ges både genom elevrepresentanterna i arbetsgruppen samt elevdialoger.

Projektet inleds med en kartläggning

Projektet Tryggare skolan syftar till att kartlägga vilka otrygga platser och situationer som finns i skolans yttre och inre miljö. Det kan handla om fysiska platser och sociala situationer som uppkommer på en specifik plats, tidpunkt eller av specifika personer. Projektet syftar också till att se hur skolan kan arbeta förebyggande utifrån det som kommer fram ifrån kartläggningen, där arbetet ska generera konkreta åtgärder för att öka tryggheten. En bra och trygg skola skyddar mot bland annat kriminalitet, narkotikamissbruk, utanförskap och psykisk ohälsa.

Inför projektets start, tillsattes en arbetsgrupp bestående av bland annat elever, pedagoger, rektor, skolpersonal och strateg.

Elevers delaktighet

Det första steget i projektet är att genomföra en kartläggning av skolmiljöns otrygga platser. I kartläggningen kommer bland annat elevdialoger att genomföras. Genom elevdialogerna ges eleverna möjlighet att vara delaktiga och få sin röst hörd gällande sin upplevda trygghet på skolan. En aspekt som kan påverka ens trygghet är känslan av kontroll, varva elevernas delaktighet är en viktig del i kartläggningen.

Tryggare Sverige tillsammans med Länsstyrelsen finns som stöd under projektets gång och tillhandahåller en metod som skolan kan ta hjälp av i projektets arbete. Tryggare skola har genomförts på Vilbokskolan i Olofströms kommun. Arbetet där har varit positivt och man är i slutfasen. Kartläggningen och sammanställningen av rapporten har tagit runt sex månader.

Kartläggningen består av sju steg

  • Analys av relevant statistik och granskning av aktuella styrdokument
  • Intervjuer av nyckelpersoner, gäller personal
  • Elevdialog genom att balnd annat bygga lego, rita, skriva brev och trygghetsvandring
  • Trygghetsbesiktning med en fysisk inventering
  • Sammanställning och redovisning för personal, skolledning, elever, andra förvaltningar inom kommunen
  • Val av insatser, något som genomförs av berörda förvaltningar tillsammans
  • Genomförande och uppföljning

Relaterad information

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

tryggaresverige.org Länk till annan webbplats.

För mer frågor
Ola Hallberg
Rektor Högavångskolan
Epost: ola.hallberg@olofstrom.se

Katrin Lindelöv
Biträdande rektor Högavångsskolan
Epost: katrin.lindelov@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: