Ungdomar testar vårt nya trygghetsformulär

Olofströms kommun och Polisens gemensamma lägesbildsarbete kompletteras nu med ett trygghetsformulär. Ett digitalt formulär som har testats av ungdomar, i syfte att hjälpa till med utvecklingen av formuläret.

Ett gemensamt lägesbildsarbete

I två år har Olofströms kommun och Polisen arbetat med ett gemensamt lägesbildsarbete. Arbetet mål är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. För att detta ska vara möjligt krävs ett strukturerat arbetssätt och samarbete kring saker som informationsinsamling, analys av lägesbilden, insatser och uppföljning samt återkoppling. Lägesbilden innehåller information som framkommer i dialog med invånare, tips till polis och kommun, polisanmälda ärenden och händelserapportering från kommunens verksamheter. Lägesbilden uppdateras hela tiden och följs kontinuerligt av kommun, polis och räddningstjänst.

Invånarnas möjlighet att vara delaktiga

Som ett tillägg i lägesbilden håller Olofströms kommun på att utveckla ett digitalt Trygghetsformulär. Syftet med Trygghetsformuläret är att det ska bli lättare för invånare att dela med sig av sina tankar och upplevelser med fokus på upplevd otrygghet och otrygga platser. Otrygghet kan bero på många olika saker och därför är det viktigt att sådan information når fram till kommun och Polis. Förhoppningen är att detta ska öka tillgängligheten och stärka delaktigheten för invånaren, samtidigt som det bidra med ytterligare kompletterande information till lägesbilden.

I de sammanhang som jag möter barn och unga lyfts ofta just trygghet som en viktig fråga. Jag upplever att barn och unga har ett stort intresse för ämnet och vill bidra med sin bild av trygghet och otrygghet. I Olofströms kommun arbetar vi för Barnen i centrum och i Barnkonventionen lyfts barns rätt till delaktighet, att göra sina röster hörda och att få möjlighet att vara med och påverka. Nu när vi är i färd med att lansera det digitala Trygghetsformuläret var det därför särskilt viktigt att barn och unga skulle få möjlighet att tycka till, säger Alina Ejder Zoric, Hållbarhetsstrateg på Olofströms kommun.

Inför införandet av Trygghetsformuläret har Olofströms kommun valt att testa formuläret. Det är viktigt att formuläret motsvarar invånarnas behov i största möjliga utsträckning. En referensgrupp i form av ungdomar på Växtverket har fått möjlighet att testa formuläret. Ungdomarna har dels inkommit med input om upplevd otrygghet och otrygga platser och upplevelse av formuläret, som vi tar med oss framåt i den fortsatta utvecklingen. Ungdomarna har också uttryckt att de uppskattat att de fått vara med och testa och tycka till om systemet, och har en önskan om att det alltid ska finnas tillgängligt för dem att gå in och rapportera i när de besöker Växtverket.

Många ungdomar bryr sig och vill göra skillnad. De har kännedom om vad som sker i kommunen, man vet kanske inte alltid var de ska vända sig. Det gör att trygghetsformuläret är ett bra verktyg för dem att använda, säger Elvin Jakus verksamhetschef på Växtverket.

Trygghetsformuläret planeras att publiceras i mars. Mer information kommer att ges på hemsidan när formuläret är aktivt och du som invånare kan börja rapportera.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 9 mars 2022

Uppdaterad: 9 mars 2022