Anläggning av nya våtmarker

Olofströms kommun har ansökt om och fått ett LOVA-bidrag av länsstyrelsen. LOVA står för "lokala vattenvårdsprojekt" och bidraget går till att tillhandahålla en våtmarkssamordnare som ska fungera som ett stöd för markägare att anlägga fler våtmarker i Olofströms kommun. 

Landskapsbild över våtmarken i Odasjöslätt

Våtmark i Odasjöslätt.

Stödet ges genom att informera om våtmarker samt vara behjälplig vid bidrags- och tillståndsansökningar. De markägare som är intresserade av att anlägga våtmark är välkomna att höra av sig till våtmarkssamordnaren.

Vad är en våtmark och varför är de viktiga?

Våtmarker är områden där det finns vatten nära markytan (under, i eller över) under en stor del av året. Våtmarker kallas även de vattenområden som är täckta av vegetation.

Våtmarker har många funktioner och är en viktig åtgärd för Sveriges klimatarbete. De spelar bland annat en betydande roll för den biologiska mångfalden, då de utgör en livsmiljö för en stor mängd arter. Våtmarker bidrar även med att rena vatten från övergödande ämnen och miljögifter, vilket är positivt för vattendrag, sjöar och hav. De skyddar mot torka och översvämningar, eftersom de kan hålla och hantera stora mängder nederbörd. Våtmarker med torvbildning binder även kol och bidrar därför till att bromsa klimatförändringarna.

Pågående våtmarksprojekt i Olofströms kommun

  • Det har genomförts en våtmarksinventering vid Viltshultsån och Snöflebodaåns avrinningsområde, där man utredde hur lämplig marken är som våtmark. Flera platser i området bedömdes vara lämpliga, och berörda markägare kommer bli kontaktade av våtmarkssamordnaren på Olofströms kommun.
  • Längs Bergatorpsvägen vid sjön Halen så är två områden, som för närvarande tjänstgör som beteshagar, utsedda att ställas om till våtmark. Detta arbete kommer att pågå under vintern 2022 och finansieras genom LONA-bidrag.
  • I avrinningsområdet kring Gaslundaån och östra delen av Oredsån har en förstudie inletts för att identifiera lämpliga våtmarkslägen. Denna förstudie färdigställs under år 2023 och då kommer våtmarkssamordnaren arbeta vidare med dessa områden. Förstudien finansieras genom LONA-bidrag.

De markägare som är intresserade av att anlägga våtmark är välkomna att höra av sig till mig för mer information samt stöd vid bidrags- och tillståndsansökningar, säger Ann-Sofie Görnebrand, våtmarkssamordnare.

Kontakt

Våtmarkssamordnare

Ann-Sofie Görnebrand

Rekommenderat för dig

Publicerad: 4 november 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023