Gemensam kraftsamling för att öka invånarantalet

Olofströms kommun likt övriga kommuner i länet står inför en stor utmaning då befolkningstrendens prognos är negativ. Vi har alla ett stort behov av att fler flyttar till länet. Därför har kommunerna tillsammans med Region Blekinge gjort en överenskommelse om hur vi tillsammans ska vända den negativa befolkningstrenden.

Iréne Robertsson, kommunchef, och Morgan Bengtsson, Kommunstyrelsens ordförande

Iréne Robertsson, kommunchef, och Morgan Bengtsson, Kommunstyrelsens ordförande

Vi gör tydliga gemensamma prioriteringar

Under de senaste sex åren har Blekinges befolkning minskat i invånarantal, inget undantag för Olofström. Ett minskande invånarantal tillsammans med att medelåldern blir högre, blir utmaningarna fler. Därför har Olofströms kommun tillsammans med övriga kommuner i länet och Region Blekinge kommit överens om att det är gemensamma krafter som behövs för att vända den negativ befolkningstrenden.

Statistiska Centralbyråns (SCB) prognos fram till år 2040 visar att Blekinges invånarantal antas sjunka med 1,8 procent, samtidigt som Sveriges invånarantal förutspås växa med 8,7 procent.

Vi i Blekinge vidtar en rad åtgärder för att vända trenden, och arbetar intensivt för att se till att SCB har fel i sin prognos. Vi stärker Blekinges attraktivitet och gör investeringar för framtiden. Nu har länets kommuner och Region Blekinge fattat viktiga överenskommelser för denna kraftsamling, säger Robert Linden (SD), regionstyrelsens ordförande.

Det finns all anledning för länet att kraftsamla för att stärka attraktiviteten och få fler människor, i synnerhet yngre, att välja Blekinge som livsplats. För att åstadkomma det har regionschefsgruppen landat i konkreta åtagande som var och en ska genomföra samt arbeta tillsammans med.

Jag är övertygad om att det är avgörande för länets och kommunernas utveckling att det blir konkreta handlingar, inte bara en överenskommelse på pappret säger, Iréne Robertsson, kommunchef i Olofström.

Överenskommelserna, ”Kraftsamling för ökad befolkningstillväxt i Blekinge” omfattar tre områden:

  • kompetensförsörjning, som inkluderar service för inflyttare, gemensamt utbildningsutbud, kompetensförsörjning för industrin och att främja ökat bostadsbyggande
  • marknadsföring, det vill säga hur vi kan arbeta med en gemensam berättelse om Blekinge, ett så kallat platsvarumärke
  • samverkan, där vi genom bred uppslutning och långsiktighet utvecklar våra samverkansforum.

En viktig pusselbit för att Blekinges befolkning ska börja växa igen är att vi är välkomnande och ger god service till besökare och potentiella inflyttare, särskilt de som har den kompetens som efterfrågas av arbetsgivare i Blekinge. Därför bygger kommunerna och regionen nu ett långsiktigt samarbete kring in- och medflyttarservice i hela länet.

En av de andra gemensamma prioriteringarna handlar om länets platsvarumärke, det vill säga hur vi gemensamt och enhetligt berättar om Blekinge. Över 600 personer har bidragit till att ta fram Blekinges platsvarumärke. Den 21 maj presenterades resultatet, som ska stödja aktörer i länet med inspiration, verktyg och material för att locka hit fler invånare, medarbetare, företag, besökare och studenter.

För att få ett kraftfullt resultat krävs bred uppslutning, både på politisk nivå och på tjänstepersonsnivå kring åtgärder och prioriteringar. Att ha en helhetssyn på länet och se fördelarna med att arbeta tillsammans är viktigt för att lyckas. Blekinge är för litet för att konkurrera inbördes, genom att samlas kan vi ha en starkare röst.

Som jag brukar säga så krävs hängrännor, hängrännor genom hela Blekinge. Genom en gemensam kraftsamling kommer vi tillsammans att kunna stärka hela Blekinge och därmed Olofström, säger Morgan Bengtsson, Kommunstyrelsens ordförande i Olofström.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 23 maj 2024