För företag och föreningar

Information till dig som är med i en förening eller driver företag i Olofströms kommun.

Pandemilag covid-19

Tillfällig pandemilag för covid-19

Uppdaterad senast: 2021-01-21

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd.

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Tillfällig covid‑19‑lag, pandemilag, Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.

För dig som förening

Träning på idrottsanläggningar

Uppdaterad senast: 2021-07-21

Inomhusanläggningar

Från och med 6 juli är det tillåtet att träna på Olofströms kommuns inomhusanläggningar för idrottsföreningar. Gäller så länge rådande lagar, restriktioner och råd tillåter det.

Utomhusanläggningar

Utomhusträning på kommunens utomhusanläggningar tillåts för personer födda 2002 eller senare. Liksom utomhusträning för föreningar som arrangerar träning utomhus för vuxna tillåts.

Idrotts- och kulturföreningar har skyldighet att själva hålla sig uppdaterade om vilka allmänna råd, restriktioner, lagar och regler respektive förening har att följa samt att eventuella tillstånd som krävs för eventuella arrangemang, matcher med liknande sökes av respektive förening

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Lokaluthyrning

Uppdaterad senast: 2021-07-21

Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, medföljare och tränare. Föreningen som hyr anläggningen har fullt ansvar för att pandemilag, gällande föreskrifter samt Smittskydd Blekinges råd följs. Gäller både fritids- och kulturföreningar.

• Den som korttidshyr anläggningar ansvarar för att ovan efterlevs samt att andra regler uppsatta av Kultur- och fritidsförvaltningen efterlevs. Förening ansvarar också för att följa folkhälsomyndighetens, länsstyrelsen och regeringens påbud i övrigt.

• Vid arrangemang där publik tillåts ansvarar aktuell förening för att pandemilag, aktuella råd och rekommendationer från berörda myndigheter följs.

Max antal deltagare, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Stödåtgärder

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Beslut om dispens finns för att inkomma med årsmöteshandlingar finns för kulturföreningarna i enlighet med nämndbeslut. Motsvarande beslut fattas för fritidsföreningar, innebärande att föreningar får dispens att inkomma med årsmöteshandlingar senast 2021-12-31. Dock behöver förening inkomma med ansökningshandlingar, verksamhetsberättelse 2019 och 2020 om sådan ej är inlämnad, ekonomisk redovisning bokslut. verksamhetsplan och budget för 2021 för att kunna erhålla bidrag.

Lokalt aktivitetsstöd

För kommunalt LOK-stöd som utbetalas av kultur- och fritidsförvaltningen tas följande beslut:

  • Att lokalt aktivitetsstöd för våren 2021, som betalas ut under hösten 2021, baseras på samma uppgifter som inlämnades för våren 2019 eller uppgifter för våren 2021 beroende på vad som är mest fördelaktigt för föreningen.
  • Att lokalt aktivitetsstöd för hösten 2021, som betalas ut under våren 2022, baseras på antingen uppgifter som inlämnades för hösten 2019 eller på uppgifter för hösten 2021, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för föreningen.

Bidrag till studieförbund
Studieförbundens bidrag 2021 betalas ut på innevarande års beräkning för 2020. Det innebär att de får samma bidrag 2021 som 2020. Beslutet gäller inte SISU.

Föreningar blir ej återbetalningsskyldiga
Föreningar kommer inte att bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalt stöd, trots att verksamheten inte går att genomföras på grund av Covid-19. Föreningar ges även möjlighet att inkomma med en reviderad plan för genomförandet av investeringsbidrag. Detta avser redan beviljade investeringsbidrag som utbetalats i förskott.

För dig som företag

För dig som företag

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Specifik information till dig som företagare, med anledning av rådande situation kring coronavirus covid-19, samlar vi på Olofströms Näringslivs hemsida. Här hittar du kontaktvägar för tillgänglig företagsrådgivning i kommunen, mer information om Olofströms kommuns åtgärder kopplat till näringslivet samt länkar till sidor med aktuell information som berör dig som företagare. Här kan du ta del av krisledningsnämndens beslut rörande de åtgärder som sätts in för att stötta upp näringslivet i Olofström.

Olofströms Näringlivsbolag AB Länk till annan webbplats.

Visit Blekinge AB genomför ett affärsutvecklingsprojekt för att stödja små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskera drabbas av Coronapandemin. Stöden ges genom direkta insatser till företagen inom digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling.

CoTourism, Visit Blekinge Länk till annan webbplats.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: