Kommunens verksamheter och evenemang

Med anledning av rådande pandemi vidtar Olofströms kommun åtgärder som påverkar våra verksamheter. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att minska smittspridningen.

Om evenemang och allmänna sammankomster

Uppdaterad senast: 2021-06-01

Konstlängan öppnar upp för uthyrning för utställningar. Vid uthyrning av Konstlängan ansvarar den som hyr anläggningen för att pandemilagen samt rådande restriktioner av Folkhälsmyndigheten och Smittskydd Blekinge följs.

Arrangemang under 2021

 • Kultur-och fritidsförvaltningens deltagande i Midsommarfirande 2021 ställs in.
 • Årets Eldsjäl skjuts upp.
 • Nationaldagsfirande i kommunal regi ställs in.
 • Brygghäng i kommunal regi ställs in.

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2021-07-06

Holjebadet

Holjebadet, inklusive gym och träningspass, är stängt. Undantag görs för skolverksamhet och simskolor för skolan kan fortsatt genomföras. Simskolor för barn födda 2002 och senare kan också återupptas när så tillåts i verksamheten. Om räddningstjänst och/eller försvarsmaktens skulle behöva nyttja simhallen görs även undantag för dem. Det kan även handla om tester som behöver göras för att söka till utbildningar inom området. Som en konsekvens av stängningen pausas åter samtliga abonnemang och förlängs med motsvarande tid som Holjebadet håller stängt.

Holjebadet kommer att efter genomförd simskoleundervisning hållas stängt för renoveringar och beräknas inte kunna öppnas upp förrän tidigast under september månad, om läget så tillåter.

Biblioteken

Olofströms huvudbibliotek öppnar upp för fysiska besök från och med tisdagen den 15 juni, 2021. Antalet personer som får bevista lokalen samtidigt kommer att följa pandemilagen.

Bibilioteken i Jämshög och Kyrkhult kommer att hålla öppet för fysiska besök onsdagen den 7 juli 2021 kl 13.00 -17.00. Därefter håller biblioteken sommarstängt enligt sedvanliga rutiner.

Biblioteksservice hålls igång genom bibliotekets uppbyggda rutin för dem som inte vill befinna sig fysiskt i lokalen.

För mer information och aktuella telefontider se bibliotekets hemsida Länk till annan webbplats.

Växtverket

Växtverket lokal håller stängt och har digital verksamhet genom Discord. Växtverket kommer att arrangera utomhusaktiviteter i sommar för ungdomar.

Idrottsverksamhet

Ishallen är stängd för säsongen.

 • För idrottsföreningar som vill påbörja inomhusträning för vuxna så tillåts detta från den 6 juli 2021, om gällande restriktioner, lagar och rekommendationer så tillåter.
 • Tidigare råd rörande idrotts- och kulturföreningar tas bort.
 • Idrotts- och kulturföreningar har således att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och restriktioner, liksom beslutade lagar och regler.
 • Idrotts- och kulturföreningar har skyldighet att själva hålla sig uppdaterade om vilka allmänna råd, restriktioner, lagar och regler respektive förening har att följa samt att eventuella tillstånd som krävs för eventuella arrangemang, matcher m.m. sökes av respektive förening.
 • Folkhälsomyndigheten meddelar att råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner.

Mer information om vad som gäller lägerverksamhet och cuper för barn och unga hittas här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd[1]beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med den nya pandemilagen räknat fram hur många som samtidigt får vistas vid anläggningarna som korttids-uthyrs (gällande andra anläggningar som långtidsuthyrs av Olofströms kommun har verksamhetsutövaren ansvar för dessa uträkningar, skyltning samt dokumentation). Observera att dessa skyltar som är uppsatta av Kultur-och fritidsförvaltningen, INTE får plockas ner. Av händelse att smittan skulle öka och nya direktiv kommer från berörda myndigheter behöver vi eventuellt förhålla oss till regelverket som berör pandemilagen och snabbt ställa om. Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, medföljare och tränare. Föreningen som hyr anläggningen har fullt ansvar för att pandemilag, gällande föreskrifter samt Smittskydd Blekinges m.fl råd följs. Ut i de fall pandemilagen gäller för berörd förening och verksamhet. Gäller både fritids- och kulturföreningar.

 • Den som korttidshyr anläggningar ansvarar för att ovan efterlevs samt att andra regler uppsatta av Kultur- och fritidsförvaltningen efterlevs. Förening ansvarar också för att följa folkhälso[1]myndighetens, länsstyrelsen och regeringens påbud i övrigt.
 • Vid arrangemang där publik tillåts ansvarar aktuell förening för att pandemilag, Folkhälsomyndighetens restriktioner, Smittskydds skärpta råd m.m följs. Läs mer om gällande Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Återbruket

Med anledning till rådande pandemi är Återbruket stängt tills vidare. Det går bra att lämna in saker samt boka tid för hämtning.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: