Vision och övergripande mål

Visionen – Heja Olofström

Olofströms kommun ska vara stolt och expansiv - år 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån denna vision utgår kommunfullmäktiges tre övergripande mål:

  • Nära till allt
  • Barnen i centrum
  • Jobb till 1000

Övergripande målen som strategi för att uppnå visionen

Olofströms kommun ska i samverkan med hela kommunkoncernen, näringsliv och invånare sträva efter att uppnå de övergripande målen. Tillsammans är det möjligt. För att Olofströms kommun även fortsättningsvis ska kunna leverera tjänster av hög kvalitet och nuvarande omfattning är invånarantalet en viktig faktor. Fullmäktiges tre övergripande mål är viktiga förutsättningar för att öka kommunens attraktivitet och invånarantal. Varje övergripande mål är kopplat till ett mått.

Nära till allt – hållbar livsmiljö

Som en växande kommun ska Olofström erbjuda olika typer av attraktiva boendemiljöer och bra infrastruktur i form av bl.a. bredband, cykelvägar, vägar och kollektivtrafik.Vi strävar efter att alla invånare ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sin egen framtid.
Den kommunala verksamheten ska präglas av hög kvalitet, engagemang och tillgänglighet.

Barnen i centrum – hållbar uppväxtmiljö

Kommunen ska erbjuda en trygg uppväxtmiljö och en skola och förskola i världsklass. Våra barn ska uppmuntras till att utvecklas till modiga och engagerade människor. Vi ska erbjuda barnen en aktiv fritid med tillgång till bl.a. naturupplevelser och kultur- och idrottsaktiviteter.

Jobb till 1000 – hållbar tillväxt

Företagarna i Olofströms kommun ska uppleva att företagsklimatet i kommunen är bra. Oavsett ärende ska det vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Vi ska verka för att skapa goda möjligheter för näringslivet att växa i Olofström och också vara ett naturligt val för nyetableringar.

Kommunen ska jobba aktivt för att uppmuntra till nyföretagande och för att matcha utbildningar med företagens behov. Vi ska också verka för att stärka, bredda och förnya näringslivet i kommunen. Genom att satsa särskilt på tekniksektorn skapas förutsättningar för tillväxt i hela kommunen då ett nytt jobb inom basindustrin ger två nya jobb inom servicesektorn.

Senast uppdaterad: 08 augusti 2019