Pågående EU-projekt

Olofströms kommun deltar i EU-finansierade projekt inom en rad olika områden.Nedan kan du läsa om några av de pågående EU-projekt som vi driver eller deltar i som har fått finansiering från EU:s fonder och program under programperioden 2014–2020.

BKV-ESF Blekinge Kompetens Validering

Projektägare: Karlshamns Kommun
Projektpartner: Projektet bedrivs i samverkan med Blekinges samtliga kommuner (Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg) inklusive Tingsryd och Bromölla. I de fall där projektet samverkar med Skåne används namnet ”Validering Syd”.
Program: ESFs programområde 1.1, kompetensförsörjning.
Projektperiod: Analysfas: 2016-02-01–2016-07-30, genomförande: 2016-08-01–2018-10-31, summeringsfas: 2018-11-01– 2019-01-31.

Projektbeskrivning:

Projektets huvudsakliga mål är att fastställa ett länstäckande valideringskoncept inom kost och fastighet, som inbegriper formell kompetens, yrkeserfarenheter, övriga kompetenser och kunskaper. Detta genom att skapa och implementera en hållbar och transparent struktur för validering i Blekinge i samverkan med närliggande regioner för ett strategiskt långsiktigt hållbart och transparent verktyg i grunden tillämpbart på olika ämnesområden/yrkesområden. Detta skall främja långsiktig kompetensförsörjning, jämställdhet/likabehandling, rörelse på arbetsmarknaden, tillgång på arbetskraft; ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsklimat. Målet har därefter brutits ner på tre nivåer; individen, organisationen och regionalt.

Metoden/plattformen/strukturen ska utvecklas utifrån två typområden, en huvudmålgrupp det vill säga sysselsatta inom Storkök: storkökskock och Fastighet: fastighetsskötare samt två testgrupper representerande icke-sysselsatta och entreprenörer. Detta ska ske genom samverkan av involverade samarbetspartners och regioner för att, utifrån en arbetsgivare såväl som arbetstagares perspektiv, skapa grund för att säkerställa och tydliggöra en viss yrkeskompetens genom validering. 

Totalbudget: 8.500 000 SEK

EU-stöd:         6.375 000 SEK

Kontaktperson:
Emma Dennisdotter 
Projektledare

Techtank bas

Projektägare: Olofströms Näringsliv AB
Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektperiod: 2015-09-01 – 2018-08-31

Projektbeskrivning:

Techtank är ett nybildat klusterinitiativ i sydöstra Sverige med bas i Olofströms fordonsindustri där vi samlar teknikföretag och samarbetspartners med målet att stärka medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Projektet tar sin utgångspunkt i det arbete som genomförts under ”Jobb till 1000” de senaste åren, Entreprenörskap i Olofström samt Teknikinitiativet i Olofström. Målet med projektet är att små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad förmåga (”teknikföretagen”) skall stärka sin konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader. Detta kommer göras genom arbete inom fyra olika områden:

 • Samverkan och klusterutveckling
 • Affärsutveckling (Export och nya produktmarknader)
 • Kompetensutveckling
 • Teknikutveckling och innovation

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad teknisk förmåga samt offentliga aktörer som stärker deras konkurrenskraft - i Blekinge, nordöstra Skåne och södra Småland. Initialt är detta initiativtagarna till Techtank:

 • EBP i Olofström AB
 • Safeman AB
 • Stans & Press AB
 • Wugang Tailored Blanks AB
 • Tre D Mekaniska AB
 • ÅF Olofström
 • IUC i Olofström AB
 • Volvo Personvagnar i Olofström
 • Shiloh
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • NetPort Science Park AB
 • BBI (Blekinge Business Incubator)
 • Olofströms Näringsliv AB
 • Olofströms kommun

Genom projektet vill vi tillsammans nå vi nya marknader, attraherar kompetens, driva teknikutveckling och sätta Techtank och medlemmarna på kartan.

Totalbudget:              16.917 030 SEK
EU-stöd:                       8.458 515 SEK
Region Blekinge:         2.100 000 SEK
Olofströms kommun:  2.100 000 SEK

Kontaktpersoner:
Jörgen Adolfsson
Karin Andersson
www.techtank.se

Blekinge Unga Lyfter (BUL) 2.0

Projektägare: Region Blekinge
Projektdeltagare: Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden (ESF)
Projektperiod: 2015-05-01 – 2017-12-31

Projektbeskrivning: Blekinge Unga Lyfter är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen. Under projektperioden ska projektet nå 2 500 unga män och kvinnor. Projektet bygger på det framgångsrika arbetet som gjorts med den s.k. Blekingemodellen. Blekingeaktörer samarbetar över geografi, system och organisatoriska gränser för att erbjuda ungdomar/unga vuxna en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad. I varje kommun har ett Navigatorcentrum bildats där alla berörda myndigheter samlas på en gemensam plats. Navigatorcentrum Olofström finns på Östra Storgatan 18 A och är den plats dit personer mellan 15-24 år är välkomna att besöka om man behöver hjälp och vägledning för framtiden. Särskilda ungdomsspanare hjälper ungdomar med studie- och arbetsrelaterade frågor. Målet är att alla ungdomar ska gå vidare till studier, praktikplats, arbete eller starta egen verksamhet. 

Totalbudget: 52 186 215 SEK
EU-stöd:          34 829 812 SEK
Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen medfinansierar tillsammans med 17 356 403 SEK

Kontaktperson: Cecilia Leandersson

PIK – Personal InkluderingsKompetens

Projektägare: Sölvesborgs kommun
Projektpartner: Olofströms kommun och Olofströmshus                
Program:
Europeiska Socialfonden
Projektperiod: 2016-09-01 - 2018-08-31

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att kompetenshöjande insatser för anställda i kommunen och dess bolag leder till ökat professionellt bemötande och hållbar inkludering av nyanlända och asylsökande. Projektet omfattar fyra kommuner, ett kommunförbund och tre kommunala bostadsbolag. Projektet ska omfatta ca 2 500 anställda, chefer och medarbetare, vilka möter flyktingar, nyanlända och ensamkommande barn/unga i sin yrkesroll.

Under 2015 har allt fler människor som varit på flykt kommit till Sverige och Blekinge. Blekinge är det län i Sverige som tagit emot flest personer i förhållande till antal medborgare under 2015 och de nyanlända och asylsökande motsvarar ca 1 procent av befolkningen.

För de kommunala förvaltningarna innebär det stora antalet nyanlända och asylsökande:

 1. större komplexitet och ökade krav på omsorg och socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, överförmyndare, bostadsproblem osv
 2. ett ökat krav på samordning inom de kommunala ansvarsområdena, mellan myndigheter och övrig offentlig sektor samt med övriga samhället, exempelvis näringsliv och ideell sektor. Således är det många verksamheter som ställs inför nya utmaningar, vilket bland annat innebär kompetensutvecklingsbehov på en rad områden. Ett område handlar om lagar, styrdokument och överenskommelser, dvs de administrativa och juridiska aspekter som finns när det gäller mottagandet av människor på flykt.

Ett annat område handlar om att öka kompetensen kring normkritiska perspektiv. Normer handlar om föreställningar, idéer och oskrivna regler som skapar beteenden, attityder och värderingar. Om normerna inte bryts är de ofta osynliga. Inom detta kompetensområde finns särskilt frågor som rör jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och likabehandling.

Ett tredje område handlar om individspecifika dilemman.
Några exempel på frågor som har gett upphov till efterfrågan av utbildning är: 

 • ”Vilka symptom finns när det gäller exempelvis posttraumatisk stress?”
 • ”Hur kan jag i min yrkesroll underlätta mötet för den som bär på svåra upplevelser?”
 • ”Hur kan individers upplevelser bekräftas och ges uttryck?”

EU-stöd: 5 836 423 kr

Kontaktperson: Catharina Ahlström

Heja Hälsan 2.0

Projektägare: Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden
Projektperiod: 2017-10-01 - 2019-09-30

Projektbeskrivning: Heja Hälsan 2.0 är en naturlig vidareutveckling av arbetet inom Heja Hälsan – hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser som förebygger och motverkar ohälsa och därigenom bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler anställda i Olofströms kommun kan stanna kvar längre i arbetslivet. Heja Hälsan 2.0 innebär en fokusering på befrämjande av hälsa, förebyggande arbete, arbetsplatsutveckling och insatser som också förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Projektet vänder sig till samtliga anställda i Olofströms kommun.

Projektet fokuserar på följande kompetenshöjande insatser:
Salutogent medarbetarskap, dialogcoacher, workshops, dialoggrupper, chefsstöd i form av reflektionsgrupper/chefscoaching, salutogena hälsoinspiratörer, förebyggande rehabiliteringsinsatser samt hälsomoduler.

Kompetensutvecklingen syftar till att utveckla en salutogen arbetskultur som skapar ett hälsofrämjande hållbart arbetsliv. De framtagna hälsomodulerna kommer även fortsättningsvis att kompletteras med ny eller förändrad kunskap och hållas uppdaterade
det vill säga fortsätta användas efter projektets slut. Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens för att visa på de resultat och erfarenheter som har framkommit under projekttiden.

Totalbudget: 5 314 557 SEK                                             
EU-stöd: 3 985 648 SEK

Kontaktperson:
Lena Persson
Projektledare

KOM ! [Kultur-Odling-Mat] – Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult

Projektägare: Olofströms kommun       
Projektpartners: Lokala aktörer i Kyrkhult som Kyrkhult Äger, Kyrkhults hembygdsförening, Tulseboda Kulturhus, Fornebodastiftelsen samt Kyrkhults skola och förskola.
Program: SydostLeader
Projektperiod: 2017-01-01 - 2019-10-31

Projektbeskrivning: I Kyrkhult i nordvästra Blekinge finns två kulturområden, Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda, som innehåller unika byggnader och naturmiljöer med en intressant kulturhistoria från brunnsepoken vid förra sekelskiftet. Kulturmiljöområdena har ett vackert och attraktivt läge intill Södersjön respektive Fornebodasjön.

Det övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet i Kyrkhult genom att fokusera på upplevelser inom KOM! [Kultur-Odling-Mat]. Projektet ska utveckla samverkan mellan befintliga och nya aktörer vilket skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya företag som baserar sin verksamhet på mathantverk, småskalighet, hållbarhet och kulturturism.

Projektets målgrupper är nya och befintliga entreprenörer, nyanlända i Kyrkhult med omnejd som har en anknytning/bakgrund till projektets tema, Kyrkhults skola, fysiska och juridiska personer/familjer som vill bygga hus/hyra bostad i Brunnsparken samt besökare och kulturturister.

Inom ramen för projektet kommer ett antal upplevelseplatser i kulturmiljöområdet att gestaltas och anläggas. Dessa är främst Brunnsparkens smakgata, entréträdgården och en attraktiv boendemiljö i Brunnsparken. En matverkstad kommer att skapas där vi välkomnar både etablerade Kyrkhultsbor och nyanlända med intresse att utvecklas till matentreprenörer. Inom ramen för projektet kommer en gemensam marknadsförings- och förvaltningsplan för kulturmiljöområdet att tas fram.

Kyrkhultsbarnen, Sveriges yngsta utvecklingsgrupp, kommer att aktivt delta i många olika aktiviteter. Närheten till Kyrkhults skola, åk 1-6 och samarbetet mellan projektgruppen, rektor och lärare kommer att öka elevernas förståelse för hållbar utveckling genom odling och mat. Lärande om andra kulturer och en ökad insikt om vad mångfald innebär kommer också att belysas i projektet.

När projektet avslutas ska minst ett nytt företag ha bildats och minst två arbetstillfällen skapats. Effekterna av projektet på längre sikt innebär att ett regionalt besöksmål inom kulturturism utvecklats som utgör attraktionskraft för nationella och internationella besökare. Fler arbetstillfällen och nya företag har startats i nordvästra Blekinge. Kulturmiljöområdena i Kyrkhult med Brunnsparkens smakgata kan utgöra ett exempel för andra aktörer som avser att utveckla sina arenor på landsbygden.

Totalbudget: 2 260 022 SEK
EU-stöd: 1 324 566 SEK

Kontaktperson:
Daniel Ottosson

Gestaltningsprogram: Tulseboda Brunnspark och Forneboda Kulturbrunn

Senast uppdaterad: 08 februari 2019