Förtydning kring statusen på Högavångsskolans byggnader

Vy över Högavångsskolans område

Med anledning av de spekulationer och rykten som florerar om Högavångsskolan, ges information om det aktuella läget för skolans byggnader.

Fokus på nödvändiga investeringar

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att för stunden inte genomföra någon förstudie av en ny högstadieskola. Det är några frågetecken som först behöver redas ut innan det är aktuellt med en förstudie. Till exempel finansieringen samt att en nybyggnation kräver sannolikt en detaljplansändring som i sig kan ta tid.

Högavångsskolan är som bekant en äldre skola, vilket innebär att under de kommande åren måste ett antal investeringar göras. Det handlar bland annat om stambyten, ytskikt, solavskärmning och ventilation. Antalet toaletter behöver utökas beroende på antalet elever/personal på skolan. Elevantalet når förmodligen sin kulmen läsåret 24/25 för att sedan vika. Det kan komma att krävas fler klassrum än vad som finns idag vilket måste lösas oaktad renovering alternativt nybyggnation.

Ventilationen för byggnad C (mediahuset) klarar inte gränsvärdena utan måste åtgärdas, säger AnnKristin Rådberg, teknisk chef.

Förutom i delar av byggnad C håller sig ventilationen inom de gränsvärden som gäller för en byggnad som Högavångsskolan. Problemet är att det är mycket svårt, ibland omöjligt att få tag i reservdelar till befintligt ventilationssystem. Att byta ventilationssystem är en åtgärd som ställer nybyggnadskrav på fastigheten, då man måste göra väldigt stora ingrepp för att rent fysiskt få plats med ventilationssystemet. Problemet i byggnad C går däremot att åtgärda.

Inomhusmiljö

Det har kommit klagomål på inomhusmiljön på Högavångsskolan. Det fackliga skyddsombudet har nämnt att medarbetare fått symtom som trötthet, återkommande huvudvärk samt mun- och ögontorrhet. Orsakerna till de symtomen har inte konstaterats vara kopplade till fastigheten, men kan inte uteslutas. Därför är det ett steg att undersöka lokalerna vidare.

Jag har gett tekniska avdelningen i uppdrag att följa upp inomhusmiljön med provtagningar i sommar. Jag kommer också att starta upp en arbetsgrupp kring inomhusmiljön med tekniska avdelningen, fackliga representanter och företagshälsovården. Syftet med arbetsgruppen är att hantera de problem och den oro som finns bland personal, elever och vårdnadshavare, säger Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Asbest konstaterades 2021 i det yttre skyddet av värmeledningar belägna i källaren. Isoleringen innanför skyddet innehöll asbest. Därav genomfördes saneringsåtgärder samt lagning av det yttre skyddet. Hela skolan kontrollerades. Dammprover togs, vilka inte påvisade asbestfiber. WSP, som företaget heter, gjorde bedömningen att det inte föreligger någon risk att utsättas för fria asbestfibrer.

Asbest konstaterades även i mattlimmet i skolans cafeterias golv. Golvmattan byttes därför ut. Om det finns asbest kvar under golven, menar företaget som utförde åtgärderna, att det inte utgör någon fara så länge golvmattorna är intakta.

Med ett visst intervall genomförs radonmätningar och 2019 gjordes den senaste på Högavångsskolan. Då konstaterades förhöjda värden i en kulvert samt i den gamla vaktmästarbostaden. Därför valde man då att inte använda berörda delar av bygganden. I det så kallade mediahuset, som byggdes samtidigt som vaktmästarbostaden, fanns inga förhöjda radonvärden. Övriga byggnader som tillhör Högavångsskolan hade inga förhöjda värden.

Tre alternativ ligger till grund för kommande beslut

Utifrån de kända problemen med Högavångsskolans byggnader, har tjänstepersoner arbetat fram tre alternativ:

  • renovera befintliga byggnader
  • en kombination av att renovera och bygga nytt
  • en helt ny skola

Trots prioriteringar så tar en byggprocess tid, framförallt om det kräver förändringar i detaljplanen. Därför måste vissa åtgärder göras i fastigheten, oavsett om det blir aktuellt med en nybyggnation eller inte.

Vid frågor kontakta

Patrik Håkansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
patrik.hakansson@olofstrom.se

AnnKristin Råberg
Teknisk chef
annkristin.radberg@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 9 juni 2023