Lärarnas goda arbete syns i Skolinspektionens senaste granskning

Skolinspektionen har i år genomfört en kvalitetsgranskning av Gränums skola. Granskningen visar på positiva resultat där lärarnas insatser har skapat god studiero, trygghet på skolan och goda möjligheter för eleverna att få den kunskap de nationella målen kräver.

Elevers delaktighet en grundbult

Skolinspektionens granskning visar att undervisningen på Gränums skola främjar i hög utsträckning elevernas möjlighet att nå läroplanens mål om kunskaper och värde. Detta genom att lärarna på skolan bland annat aktivt arbetar med att stärka eleverna självförtroende i syfte att öka motivationen till ny kunskap och lärande. De arbetar strukturerat och logiskt samt anpassar arbetssätten efter de aktuella elevgrupperna. Med en varierad undervisning ges eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och är även delaktiga i planeringen och utvärderingen av undervisningen.

Granskningen visar även att skolan har ett samlat arbete med att skapa studiero, i vilket eleverna är delaktiga i. Lärarna arbetar medvetet med att skapa trygghet på skolan genom bland annat att eleverna är med och skapar egna trivselregler i klassrummen, vuxna gör lagindelningar på fotbollsplanen och det finns möjlighet till avskildhet i omklädningsrummen. Även lärarnas upplägg och struktur av lektionerna leder till en förutsägbarhet och trygghet som gynnar studieron. Detta eftersom eleverna vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem.

Efter genomförd granskning överlämnades beslutet till Patrik Håkansson, förvaltningschef och Johan Tornberg, rektor på Gränums skola via ett återföringsmöte. Ett möte där utredaren, som genomfört granskningen, presenterade beslutet.

Utredaren inleder med att lyfta pedagogerna och rektorn på skolan och det fantastiska arbete som de gör. Jag kan enbart instämma och jag har aldrig varit med om så få förbättringsdelar som de för Gränums skola. Det handlar om, som utredaren själv lyfte att bra bara kan bli bättre, säger Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Ett fortsatt arbete att stärka verksamheten

I strävan att stärka verksamheten till att bli ännu bättre lyfter Skolinspektionen två områden som skolan bör arbeta vidare med. Det ena området handlar om jämställdhet, där skolan idag arbetar med området i undervisningen. Enligt granskningen kan arbetet utvecklas genom att skolan på ett mer strategiskt sätt arbetar med området. I granskningen framgår det även att rektorn ger lärarna förutsättning att använda olika metoder för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas prestationer. Det skolan kan fortsätta arbeta med är analysen av skillnaderna i omdömena mellan olika lärare och ämnen.

Vid frågor kontakta

Patrik Håkansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
patrik.hakansson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 5 september 2023