Rådgivande organ

Här hittar du information om några av Olofströms kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer såsom pensionärsföreningar, handikappföreningar och liknande. På så vis kan olika intressegrupper ta del av och påverka kommande beslut inom sina områden.

Kommunala funktionsstödsrådet

Kommunala funktionsstödsrådet är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden.

Rådet har till syfte att:

  • Verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället
  • Ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade.

Ordförande i rådet är Miroslav Milurovic (S), som är ordförande i socialnämnden.

Socialnämndens ledamöter 
Miroslav Milurovic (S), ordförande
Karin Nordvall, (C)
Ersättare
Yvonne Andreasson (S)
Patrik Krupa (M)

Kommunstyrelsens ledamot
Patrik Sjöstedt (S)

Synskadade (SRF)
Jouni Roukojärvi

Hörselskadade (HF)
Anita Sandberg

DHR
Nils-Åke Nielsen
Ersättare
Inger Johnsson

REMA
Olle Karlsson (REMA)
Eva Andersson (NHR)

FUB
Birgitta Sigvant

Medicinskt handikapp
Birgitta Karlsson (Reumf)

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

I pensionärsrådet ingår ledamöter från PRO, SPF och SKPF samt tre ledamöter från socialnämnden och en ledamot från kommunstyrelsen.

Ordförande är Yvonne Andreasson (S)

Ledamöter 2015–2018
Yvonne Andreasson (S)
Siw Henriczon (S)
Patrik Krupa (M)

Ersättare 2015–2018
Nedjo Diljkan (S)

Senast uppdaterad: 16 januari 2019