Riksväg 15 genom Olofström

Vi planerar för ombyggnad riksväg 15 genom Olofström. 

Föreslagen ombyggnad kräver ny vägplan för väg 15 samt förändringar i gällande detaljplaner och upprättande av ny detaljplan för Holje 3:65 m.fl. Samordnat förfarande tillämpas i planarbetet.

Genomförandet av vägplanen och detaljplanen bedömts inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Tid och plats: Öppet hus äger rum tisdag 21 juni 2016 kl. 16–20 i Folkets hus, Östra Storgatan 24, Olofström

Vi informerar om:
● Vägplan för riksväg 15 genom Olofström.
● Detaljplan för Holje 3:65 m.fl (ny lokalgata mellan Idrottsvägen & Ripvägen).

Plats för handlingar:
Trafikverkets hemsida 
● Kommunhuset, Östra Storgatan 5 och Folkets Hus, Östra Storgatan 24 i Olofström

Synpunkter på vägplanen skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen Box 810, 781 28
Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se.
Ange diarienummer TRV 2016/31398.

Synpunkter på detaljplanen inlämnas skriftligen till Samhällsutvecklingsavdelningen, Olofströms kommun,
Box 302, 293 24 Olofström eller ks@olofstrom.se

Synpunkter på förslagen ska ha inkommit senast den 30 juni 2016. Som sakägare kan du vara berörd av både
vägplan och detaljplan, alternativt enbart en av dem.

Senast uppdaterad: 05 oktober 2016