Snöskottning och sandning

Snöröjning påbörjas i normala fall efter ett snödjup på mellan 5-6 cm. Målet är att snöröjningen ska vara klar efter 6-8 timmar. Vid hastig påfrysning eller töväder kan snöröjning ske under andra förhållande. Vid stora snömängder snöröjs inte vissa trottoarer på grund av att de används som snöupplag. Gående hänvisas då till vänstra körbanan.

Halkbekämpning

I Olofströms kommun används salt, sandningssand samt stenflis, så kallat halkstopp. Matargator och backiga partier samt gång- och cykelvägar har hög prioritet i Olofströms kommun. Åtgärder påbörjas i stort sett redan efter 1 cm snö eller annan påfrysning. I normala fall används salt men vid sträng kyla när saltet inte verkar tillräckligt bra använder vi stenflis. Efter snöröjning eller annan påfrysning kan i vissa fall även villagatorna halkbekämpas. Då används istället sandningssand.

Om skador uppstår

Tyvärr händer det att till exempel staket eller häckar skadas vid snöröjning. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. För att undvika skador kan du markera de ställer där vi ska vara särskilt aktsamma. Om en skada ändå uppstår, lämna en skriftlig anmälan om detta till oss på samhällsutvecklingsavdelningen.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Snöröjning från enskilda fastigheter, industrier med mera skall omhändertas på den egna fastigheten. Försök att undvika parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Se till så att buskar inte växer över gång- och körbanor. Fri höjd skall vara 2,5 meter vid gång- och cykelvägar respektive 4,6 meter vid gator. Sopkärl får inte placeras så att det hindrar snöröjning och halkbekämpning.

Senast uppdaterad: 15 februari 2019