Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger den enskilde möjlighet att leva som andra. Lagen innehåller rättigheter till olika former av hjälp för den enskilde och skyldigheter för myndigheter, främst för kommunen.

Personer med följande behov har rätt till stöd enligt LSS-lagen

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Stöd kan ges inom följande områden

 • Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs av landstinget)
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Individuell plan

Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser, det vill säga om du tillhör de tre grupperna lagen avser. Därefter prövas om du har behov av den sökta insatsen.

Vem kan söka insatser med stöd av LSS?

 • Den funktionshindrade själv
 • Vårdnadshavare
 • ​God man/förvaltare 

Senast uppdaterad: 20 april 2018