Taxa på miljöområdet

Miljöförbundets kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finansieras genom en taxa som bygger på en timfaktor som anges för vart och en av taxans olika poster. I regler för taxan anges under vilka förutsättningar som taxan får användas. I bilagorna finns timfaktorerna för de olika formerna av prövningar och verksamhetstyper.

Senast uppdaterad: 07 november 2018