Utveckling av Halens naturreservat och friluftsområde

Här berättar vi om den utvecklingsprocess vi arbetar med för att utveckla Halen till att bli ett attraktivt besöksmål som erbjuder höga natur- och friluftsupplevelser. Arbetet påbörjades vid årsskiftet 2018–2019 när nya syften, föreskrifter och skötselplan fastställdes.

Resultatet har blivit att vi nu arbetar tillsammans i en helt ny och unik förvaltningsform där Olofströms kommun är friluftslivsförvaltare och Länsstyrelsen i Blekinge är naturvårdsförvaltare. Samarbetet ger oss stora möjligheter att förvalta och utveckla ett naturreservat och friluftsområde där bägge förvaltarna går in med sina kompetenser.

Grafisk modell som visar att det finns ett samarbete mellan Olofströms kommun och Länsstyrelsen Blekinge.

Under 2019 har samverkansformen fastställts och till vårt arbete har vi kopplat flera intressenter som med sina kompetenser bidrar till utvecklingen av Halen:

 • Naturvårds- och friluftsrådet där alla föreningar och organisationer i kommunen med intressen av natur och friluftslivet är representerade.  
 • Region Blekinge för utveckling och förvaltning av Blekingeleden och andra leder i länet.
 • Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap för Skåneleden 
 • Kanotleds- och friluftsrådet för förvaltning och utveckling av sjösystemet Immeln-Raslången-Halen
 • Funktionsstödsrådet som hjälper oss med tillgänglighetsfrågor
 • Olofströms Näringsliv AB för näringslivssamverkan med företag kring natur- och outdoorturism
 • Skogsstyrelsen för skoglig rådgivning i naturreservat, bl.a. omställningsåtgärder 
 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet där en dialog påbörjats hösten 2019 gällande forskningsprojekt kring omställningsåtgärder från granskog till ädellövsskog i Halen

Så här arbetar vi mot de nationella friluftsmålen

Olofströms kommun har tagit fram ett program med handlingsplan där vi arbetar för att uppnå de tio nationella friluftsmålen. Här är några exempel hur vi arbetat med att nå friluftsmålen i Halen: 

Mål: Tillgänglig natur för alla

I samverkan med kommunens funktionsstödsråd har vi tagit fram en ny tillgänglighetsanpassad led och rastplats. Vi har också samverkat med föreningar och andra organisationer för att möjliggöra plats för alla intressen i Halen, t.ex. skapande av hundträningsområden, ridleder, riktlinjer för jakt m.m.

Mål: Starkt engagemang och samverkan

Genom vårt naturvårds- och friluftsråd har vi arbetat med aktivt deltagande och därigenom bildat arbetsgrupper för att utveckla Halens friluftsområde. Detta arbete har bland annat mynnat ut i ett gemensamt outdoor-event som fått namnet Äventyret Halen och genomfördes för första gången i maj 2019. Dagen blev så populär hos både besökare och arrangörer att den kommer bli ett återkommande event.

Mål: Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

I Olofström driver vi projektet Sveriges Sydligaste Vildmark där Halen är ett nav för varumärket. Vi har bl.a. arbetat med att utveckla en hållbar masterplan för utveckling av outdoor-boenden och infrastruktur i form av en helt ny hängbro för att binda samman östra och västra delen av Halen till en helhet. Fler lägerplatser med nya eldstäder och källsortering har också anlagts för besökare. Under 2019 har Olofström blivit en del av Skåneleden och TV4-gruppens Fiskedestination har gjort hela två program hos oss och bägge gångerna med fiske i Halen. Allt vårt arbete genomförs i samarbete med lokala företag som är verksamma i Halen.

Läs mer om vad vi erbjuder på Visit Blekinge

Utvecklingen fortsätter

Det här händer 2020:

 • Äventyret Halen lördag 2 maj kl.10-15. Mer info kommer!
 • Invigning av nya hängbron över Frickasundet – 70 meter lång och med en helt ny rastplats!
 • Arbetet med våra nya vandringsleder färdigställs lagom till 2 maj. 
 • Fiskedestination med fiske i Halen sänds på TV4 i mars.

 

Fakta om Halens naturreservat och friluftsområde

Storlek: Totalt 809 ha, varav 638 ha land och 171 ha vatten

Riksintressen: Riksintresse för friluftsliv och naturvård, Natura 2000, värdetrakt för ädellövsskog. Är en del av sjösystemet Immeln-Raslången-Halen.

Bakgrund: Bildades 1972 och utvidgades 1974 och 1986. Det ursprungliga syftet var att ”för framtiden bevara ett för det rörliga friluftslivet värdefullt naturområde vid sjön Halen i anslutning till tätorten Olofström-Jämshög”. Sedan dess har det varit ett populärt friluftsområde inte bara för kommunens invånare utan också för besökare.

Senast uppdaterad: 24 februari 2020