VA-plan

Olofströms kommun har beviljats LOVA-stöd från Havs- och Vattenmyndigheten för att ta fram en VA-plan.  LOVA-bidrag delas ut för att stimulera åtgärder som minskar övergödningen av Östersjön och projektet ska genomföras under 2015-02-01 till 2018-06-30. 

LOVA är en förkortning av stöd för lokala vattenvårdsprojekt och handläggs av Länsstyrelsen. Projekten ska bygga på lokala idéer, kunskap och engagemang och kan sökas av både kommuner och ideella sammanslutningar. 

Syftet med att ta fram en VA-plan är att finna de åtgärder som är mest verksamma och kostnadseffektiva för att minska miljöbelastningen från kommunens VA-system. Strategisk planering kombinerad med kunskap och bra överblick över ledningsnäten leder till bättre prioriteringar där de effektivaste åtgärderna ur både miljö- och kostnadssynpunkt kan väljas.

Just nu pågår flödesmätningar för att lokalisera om vatten som inte hör hemma i ledningsnätet finns där. Detta är del av en saneringsplan som ska beskriva de problem och otillfredsställande lösningar som finns i ledningarna. När ledningsnätet är kartlagt kan en strategisk åtgärdsplan för ledningsbyten tas fram, sedan kan de åtgärder som ger störst effekt prioriteras. 

Utbyggnadsplaner och verksamhetsplaner för VA blir sedan en följd av detta arbete. En VA-policy har tagits fram och antogs av Kommunfullmäktige 2016-02-15. Slutligen sammanställs den färdiga VA-planen som kommer att följas upp och aktualiseras enligt en bestämd tidsplan.

SBVT – Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag som sköter VA-anläggningarna i Olofström, Osby, Östra Göinge och Bromölla.

Senast uppdaterad: 27 mars 2018