Vilboksskolan

Vilboksskolan ligger mitt i Vilboksområdet i den västra delen av kommunen, med närhet till skog, bad och centrum. Skolan är byggd 1968 och ombyggd 1970 och 1999. Våren 2018 påbörjades ett stort renoveringsarbete av skolans fasader. För att möta det ökade elevantalet och därmed också behovet av fler klassrum planeras en utbyggnad av fyra klassrum och grupprum. Eleverna har förutom sina klassrum med tillhörande grupprum tillgång till gymnastiksal, slöjdsalar, musiksal och matsal

Vilboksskolan är en tvåparallellig grundskola från förskoleklass till årskurs 6 och med tre fritidshem. Elevantalet har ökat under de senaste åren och läsåret 2018/2019 går det cirka 260 elever skolan. De tre fritidshemmen är uppdelade i Sjöhästen för förskoleklass, Vilbokens fritidshem för elever i årskurs 1–2 och Festis för elever årskurs 3–6. Fritidshemmen samarbetar vid öppningar och stängningar samt vid lov och studiedagar. Öppettider är måndag till fredag 6.30–17.30 (vid behov till 18.30)

Att eleverna mår bra och känner sig trygga skolan är enligt forskning viktigt för deras lärande och utveckling under hela skoltiden. Vi arbetar kontinuerligt med trygghet och gemenskap olika sätt både inom och mellan klasserna. Fadderverksamhet mellan olika årskurser är ett sätt att öka kamratskapet skolan. Vuxna rastvärdar finns ute rasterna och känns igen i sina gula västar. Skolsköterska och kurator har ett läsårsprogram med varierande insatser för de olika årskurserna. Varje vecka erbjuds extra studiestöd/läxhjälp till eleverna i årkurs 4–6. Hit kan eleverna för att extra stöttning, repetera, läsa sina läxor eller göra färdigt någon uppgift.  

Eleverna i årskurs 6 som har undervisning i Moderna språk och Hem- och konsumentkunskap går till kommunens högstadieskola Högavång för undervisning i dessa båda ämnen

Läsåret 2018/2019 inleds en stor kompetenssatsning för personalen gällande digitalisering i undervisningen. Fortbildningen kommer att genomföras studiedagar och konferenser och pågå fram till hösten 2019. Arbetet kommer olika sätt att länka i fjolårets stora satsning Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA

Elevhälsa 

Skolans elevhälsoteam (EHT) har mötestid varje tisdag eftermiddag. I teamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och vid behov även psykolog. Teamet har till uppgift att tillsammans med övrig personal arbeta för att varje elev ska långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt känna trygghet och glädje i skolan. Till läsåret 2018/2019 har EHT-teamet tagit fram en plan för skolans arbete med Elevhälsan

Elevinflytande

  • Klassråd i varje klass där klasserna tar upp gemensamma angelägenheter till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö, skolmat
  • Elevrådet träffas ett par gånger varje termin, här deltar klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighet att förbereda sig de punkter som ska diskuteras.
  • Matråd leds av kostchefen i kommunen. Här deltar elevrepresentanter, matsalspersonal, skolsköterska och rektor.  

Föräldrasamverkan 

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att en hög måluppfyllelse

  • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte, utvecklingssamtal, ”Öppet Hus veckor”, trivselinslag med mera.
  • Infomentorhär anmäler vårdnadshavare elevs frånvaro och klasslärare och rektor lägger kontinuerligt ut information
  • Samrådsgrupp - Föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från utbildningsnämnden, förskolechef och rektor träffas tre gånger per läsår för dialog och information.

Protokoll

Samrådsprotokoll 2018 och 2019 Datum
Protokoll 2019-11-26
Protokoll 2019-05-07

Protokoll

2018-11-30
Protokoll 2018-05-22

Senast uppdaterad: 26 februari 2020