Trygghet i fokus när brottsförebyggande arbetet presenteras

Under 2023 genomfördes flera brottsförebyggande åtgärder i syfte att öka kommuninvånarnas trygghet och minska brottsligheten i Olofström. Åtgärderna togs fram utifrån Olofströms kommun och Polisens gemensamma arbete.

Representanter från Olofströms kommun och Polisen som arbetar med det gemensamma brottsförebyggande arbete.

Bredd av information leder till åtgärder

Olofströms kommun arbetar löpande med det brottsförebyggande arbetet tillsammans med Polisen. Redan i början av 2023 formulerades ett medborgarlöfte som hade fokus på barn och unga och normbrytande beteende. Man fann tidigt att föräldrars roll av viktig i arbete och en föräldrastödgrupp tillsattes. Gruppen ska ta fram åtgärder i stödet gentemot vårdnadshavare. Arbetet fortsätter under 2024.

Ett samarbetet som inleddes under 2023 och som kommer att fortsätta under 2024 är med näringslivet i Olofström. Genom kommunens näringslivavdelnings nätverk och kontakter med näringslivet kan viktiga signaler fångas upp från företagarna. Under årets genomfördes även trygghetsvandringar för att för att titta på olika aspekter som skulle kunna leda till ökad trygghet eller förebyggande av brott. Platserna valdes ut efter informationen lägesbilderna gett.

Bland annat fick vi till oss att invånare upplevde otrygghet vid Idrottshallen på grund av dålig belysning. Något vi tittade på under en av vandringarna. Därför det nu satts upp ny belysning, säger Alina Ejder Zoric, brottsförebyggande samordnare i Olofströms kommun.

För att rätt åtgärder och insatser ska sättas in är en viktig grund det gemensamma lägesbildsarbetet. Här inkluderas bland annat olika typer av inrapporteringar via bland annat e-tjänsten för otrygga platser.

Vi får in rapporter från medarbetare i kommunen och de kommunala bolagen, från invånare och från polisens rapporter för att nämna några delar, säger Jimmy Eskesjö, lägesbildsansvarig i Olofströms kommun.

Rapporterna kan handla om fortkörning, belysning eller insyn, fortsätter Jimmy Eskesjö.

Arbetet framåt fokusera på tre prioriterade områden

Kommunens samordnare kommer att med att kartlägga behov, skapa en lägesbild av det som sker för att ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen håller just nu på att tas fram och inom kort kommer även ett nytt medborgarmöte att formuleras.

Till handlingsplanen finns tre prioriterade områden:

  • Otrygghet i skolan
  • Våld i nära relation
  • Lokal droghantering

Trygghetsmätningen visat det bästa resultatet på 5 år

Varje år genomför Polisen en trygghetsmätning som går ut till 900 hushåll i kommunen. Generellt sätt visar 2023 års trygghetsmätning på en hög trygghet i kommunen och en låg upplev otrygghet. Det är få, enbart 11 procent, som anger i undersökningen att de blivit utsatta för brott. 2023 års resultatet är det bästa resultatet sedan 2017 för kommunen och det bästa resultatet i länet. Ett resultat som kan ses som ett kvitto på de insatser och det gemensamma arbetet mellan kommunen och Polisen.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 6 februari 2024