Medborgarundersökning

Varje höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har mer än 260 av landets 290 kommuner deltagit.

Medborgarundersökningen är en så kallad attitydundersökning och ingen brukarundersökning (vilket innebär att den som svarar inte behöver ha haft erfarenhet av till exempel kommunens tjänster). Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • kommunen som en plats att bo och leva i (så kallade Nöjd-Region-Index)
  • kommunens verksamhet (så kallad Nöjd-Medborgar-Index)
  • inflytandet medborgarna uppfattar att de har på kommunens verksamheter och beslut (så kallad Nöjd-Inflytande-Index).

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas och undersökningen finns även på engelska, finska, spanska och arabiska. Resultatet används bland annat som uppföljning av kommunfullmäktiges mål inom inriktningen Nära till allt. Resultatrapporterna för de senaste tre senaste undersökningarna som kommunen deltagit i (2017, 2018 och 2019) hittar du under "Relaterad information". Kommunen deltar inte 2020 men planerar göra det 2021. Undersökningen genomförs under hösten 2021 och resultatrapporten läggs ut på denna sida under januari 2022.

Mer information om medborgarundersökningen hittar du på SCB:s (Statistiska centralbyråns) webbplats. Där kan du även logga in till webbenkäten om du som invånare blivit slumpmässigt utvald av SCB att tycka till om Olofströms kommun.

SCB:s medborgarundersökning, Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 9 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022