Social hållbarhet och mänskliga rättigheter

Hållbarhet är ett brett begrepp och brukar delas upp i tre olika perspektiv, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Den sociala hållbarheten beaktar de mänskliga aspekterna av hållbarhet och vad som påverkar människors rättigheter, livsvillkor, levnadsvanor och så vidare. Aspekter eller områden som vanligen ingår i social hållbarhet är till exempel jämställdhet, delaktighet, välfärd, trygghet och hälsa. Arbete för social hållbarhet går hand i hand med flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling som finns formulerade i Agenda 2030, vilka i sin tur grundar sig i de mänskliga rättigheterna.

Grafiska illustrationer av de globala målen för hållbar utveckling.

De globala målen för hållbar utveckling med direkta kopplingar till social hållbarhet (Agenda 2030, FN)

Olofströms kommun strävar efter att vara en socialt hållbar kommun där invånarnas rättigheter och behov uppfylls, mot målet en god folkhälsa. Gruppen för social hållbarhet, en arbetsgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar, driver arbetet vilket grundar sig i en tvärsektoriell lägesbild för social hållbarhet. Lägesbilden fungerar som en nulägesanalys för Olofström vad gäller just de sociala aspekterna av hållbarhet. Utifrån lägesbilden beslutas ett antal prioriterade fokusområden i en strategi för social hållbarhet, som är styrande för kommunens arbete inom området. Såväl lägesbilden som strategin revideras vid giltighetstidens slut.

Olofströms kommuns fokusområden för arbete inom social hållbarhet 2020–2023 är:

  • Höjd utbildningsnivå
  • Trygghet i skolan
  • Socialt deltagande

Under perioden genomförs även arbete med stort fokus på barnrätt, jämställdhetsintegrering samt jämlikhet.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 20 oktober 2020

Uppdaterad: 23 februari 2021