Social hållbarhet och mänskliga rättigheter

Hållbarhet är ett brett begrepp och brukar delas upp i tre olika perspektiv, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Den sociala hållbarheten beaktar de mänskliga aspekterna av hållbarhet och vad som påverkar människors rättigheter, livsvillkor, levnadsvanor och så vidare. Aspekter eller områden som vanligen ingår i social hållbarhet är till exempel jämställdhet, delaktighet, välfärd, trygghet och hälsa. Arbete för social hållbarhet går hand i hand med flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling som finns formulerade i Agenda 2030, vilka i sin tur grundar sig i de mänskliga rättigheterna.

Grafiska illustrationer av de globala målen för hållbar utveckling.

De globala målen för hållbar utveckling med direkta kopplingar till social hållbarhet (Agenda 2030, FN)

Olofströms kommun strävar efter att vara en socialt hållbar kommun där invånarnas rättigheter och behov uppfylls, mot målet en god folkhälsa. Gruppen för social hållbarhet, en arbetsgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar, driver arbetet vilket grundar sig i en tvärsektoriell lägesbild för social hållbarhet. Lägesbilden fungerar som en nulägesanalys för Olofström vad gäller just de sociala aspekterna av hållbarhet. Utifrån lägesbilden beslutas ett antal prioriterade fokusområden i en strategi för social hållbarhet, som är styrande för kommunens arbete inom området. Såväl lägesbilden som strategin revideras vid giltighetstidens slut.

Olofströms kommuns fokusområden för arbete inom social hållbarhet 2020–2027 är:

  • höjd utbildningsnivå
  • trygghet i skolan
  • socialt deltagande.

Under perioden genomförs även arbete med stort fokus på barnrätt, jämställdhetsintegrering samt jämlikhet.

Jämställdhet

Jämställdhet fokuserar på jämlikhet mellan kvinnor och män, där målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. All offentlig verksamhet har skyldighet att arbeta för att detta mål uppfylls. Arbetet för jämställdhet betonas såväl i Sveriges jämställdhetspolitik och i Agenda 2030.

Olofströms kommun arbetar för att främja och stärka jämställdheten för sina invånare. På en övergripande nivå har Olofströms kommun bland annat:

  • undertecknat CEMR-deklarationen, som är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
  • deltagit i SKR:s projekt ''Modellkommuner'', ett benchmarking-program för jämställdhetsintegrering. Framöver kommer Olofströms kommun även anmäla sitt intresse att medverka som mentorskommun
  • gjort som standard i beslutsunderlag (som är en del i våra tjänsteskrivelser) att handläggaren och beslutsfattarna tittar på förslaget utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhetsintegrering

Samtliga verksamheter arbetar för att jämställdhet integreras ytterligare. Detta görs genom:

  • deltagande i grundutbildning i jämställdhetsintegrering
  • genomförande av nulägesanalys i den egna verksamheten
  • framtagande av handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

Jämlikhetsveckan

Olofströms kommunkoncern står bakom och arbetar för alla människors lika rätt och värde. Detta är arbete som pågår kontinuerligt, men uppmärksammas särskilt genom jämlikhetsveckan, som infaller årligen under vecka 46.

Syftet med veckan är att skapa en ökad medvetenhet om jämlikhet, med målet att erbjuda en mer jämlik service till kommunens invånare. Veckan ska belysa det goda arbete som gjorts inom området sedan tidigare, samtidigt som den ska uppmuntra till att ta ytterligare kliv framåt för fortsatt arbete för alla lika rätt och värde.

Varje år kommer jämlikhetsveckan att fokusera på ett särskilt tema, utifrån vad som är aktuellt i verksamheterna och vilket behov som flaggats för.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 20 oktober 2020

Uppdaterad: 15 december 2023