Elevhälsa, hälsovård

Elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa för alla elever

I Olofströms kommun finns elevhälsa för alla elever inom förskola, skola, anpassad grundskola och gymnasium. Elevhälsan är kostnadsfri.

Det här kan elevhälsan hjälpa till med

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ingår i EMI, elevhälsans medicinska insats.

EMI följer elevens hälsa genom hela studietiden.

Till skolsköterskan kan elever och vårdnadshavare vända sig vid frågor kring elevens hälsa. Sunda levnadsvanor kan ligga till grund för att eleven ska kunna fullfölja sina studier. EMI arbetar främst förebyggande och för en hälsosam livsstil samt för att främja en god lärmiljö under studietiden.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsosamtal i olika årskurser. Hälsosamtal är ett samtal med stödjande och hälsofrämjande inriktning kring den enskildes hälsa, mående och skolsituation. Utöver samtalet görs en bedömning av tillväxt, syn, hörsel och rygg enligt schema.

EMI erbjuder alla barn i Sverige vaccinationer enlig det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Skolläkare träffas efter överenskommelse med respektive skolsköterska. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt precis som inom övrig sjukvård.

EMQ – Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser

För att förbättra arbetet med elevers hälsa och skapa en likvärdig elevhälsa samt för att bedriva forskning finns ett Nationellt kvalitetsregister, EMQ. Det är hälsouppgifter från elevers hälsosamtal som inhämtas till kvalitetsregistret och sammanställs på gruppnivå. Medverkan är frivillig och önskar man inte att information överförs till kvalitetsregistret ska kontakt tas med skolsköterska på elevens skola. EMQ Pdf, 222.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Skolkurator

Det finns skolkurator på alla skolor.

Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever på skolan. Detta sker bland annat genom vara med när man tar fram arbetsplaner, vid föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing

En stor del av kuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen med enskilda elever, med elevgrupper, klasser, med föräldrar och med personal. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att hen inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen att föra uppgifterna vidare till lärare eller andra myndigheter.

Tystnadsplikten bryts också genom en anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn kan misstänkas fara illa på något sätt. Denna anmälningsplikt gäller all personal på skolan.

Specialpedagog

Det finns Specialpedagog på alla skolor

Specialpedagogens arbete är:

  • Att verka för att elever i svårigheter får det stöd de behöver på individ-, grupp- och organisationsnivå så att de utifrån sina förutsättningar kan delta och utvecklas i verksamheten.
  • Att arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser.
  • Att utreda, påverka och utvärdera det särskilda stödet i verksamheten.
  • Att ingå i lokalt elevhälsoteam, samt i central specialpedagoggrupp.
  • Att vara en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor.


Specialpedagog mot förskolan

För att alla barn ska få en likvärdig utbildning är den specialpedagogiska stödfunktionen en viktig del i förskolan. Specialpedagog i förskolan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Specialpedagogen i förskolan arbetar medvetet med tillgänglighet i undervisningsmiljön, anpassningar och särskilt stöd. En tillgänglig undervisningsmiljö präglas av att barnet är delaktig i undervisningen och får en känsla av sammanhang. Specialpedagogiken syftar till att alla barn i förskolan ska uppleva undervisningen som lustfylld, tydlig och meningsfull.

Kontakt

Chef Elevhälsan

Helen Seller

Publicerad: 5 maj 2020

Uppdaterad: 13 november 2023