Elevhälsa, Hälsovård

Elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa för alla elever

I Olofströms kommun finns elevhälsa för alla elever inom förskola, skola, särskola och gymnasium. Elevhälsan är kostnadsfri.

Det här kan elevhälsan hjälpa till med

Skolsköterska

Det finns skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan samarbetar med skolans övriga elevhälsovårdspersonal, övrig personal och sjukvårdens olika verksamheter. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Sjukvård

Eleverna är välkomna till skolsköterskan med alla sorters problem. På mottagningen får man hjälp med enklare sjukvård och naturligtvis olycksfall som händer i skolan. Skolsköterskan erbjuder inte den sjukvård som vårdcentralerna gör.

Psykosomatik

Skolsköterskan möter elever med huvudvärk, trötthet, ont i magen eller sömnsvårigheter. Ofta är dessa symtom psykosomatiska och orsakade av stress eller svåra livssituationer. Skolsköterskan försöker hjälpa till med de problem som kan ligga bakom.

Förebyggande hälsovård

Skolan är elevernas arbetsplats. Höga krav måste ställas på arbetsmiljön. Skolsköterskan deltar i skolans skydds- och allergironder. På högstadiet ingår skolsköterskan i skolans antimobbningsgrupp (HMM). Att arbeta med hälsofostran är en stor del av arbetet. Syftet är att ge kunskap och hjälpa eleverna göra egna bra val då det gäller kost, motion, sömn, hygien och annat som kan påverka hälsan. Även kunskap i första hjälpen och pubertetsinformation ingår. Detta sker i hälsosamtal enskilt men även på gruppnivå eller i helklass.

Återkommande kontroller

 • Det första besöket sker i förskoleklassen då skolsköterskan träffar eleven med föräldrar. Kontrollerar längd, vikt, syn samt hörsel. Vi går igenom information från BVC samt en hälsoenkät föräldrarna fyllt i före besöket.
 • I årskurs 2 undersöks längd, vikt och syn på eleverna.
 • I årskurs 4 är det hälsosamtal enskilt. Föräldrar fyller i hälsoenkät före besöket och eleven fyller i en hälsoprofil. Längd, vikt, syn samt ryggkontroll utförs.
 • I årskurs 6 undersöks längd, vikt samt rygg på eleverna. Samtal inför högstadiet.
 • Hörselkontroll utförs på eleverna i musikklassen årskurs 7 på Höstterminen.
 • I årskurs 8 kallas eleven till grundskolans sista hälsokontroll. Inför den fyller elev tillsammans med förälder i en hälsoenkät. Vid Hälsosamtalet kontrolleras längd, vikt, syn och rygg. Tillsammans går vi igenom frågeformulär på datorn som eleven får besvara.
 • Medicinsk yrkesrådgivning får elever med hälsoproblem som har betydelse för yrkesvalet.

Skolkurator

Det finns skolkurator på alla skolor.

En stor del av kuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen med enskilda elever, med elevgrupper, klasser, med föräldrar och med personal. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever på skolan. Detta sker bland annat genom vara med när man tar fram arbetsplaner, vid föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing.

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att hen inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen att föra uppgifterna vidare till lärare eller andra myndigheter.

Tystnadsplikten bryts också genom en anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn kan misstänkas fara illa på något sätt. Denna anmälningsplikt gäller all personal på skolan.

Specialpedagog

Det finns Specialpedagog på alla skolor

Specialpedagogens arbete är:

 • Att verka för att elever i svårigheter får det stöd de behöver på individ-, grupp- och organisationsnivå så att de utifrån sina förutsättningar kan delta och utvecklas i verksamheten.
 • Att arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser.
 • Att utreda, påverka och utvärdera det särskilda stödet i verksamheten.
 • Att ingå i lokalt elevhälsoteam, samt i central specialpedagoggrupp.
 • Att vara en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor.


Specialpedagog med inriktning på tal, språk och hörsel

Arbetar inom hela kommunen.

Träffar elever från förskoleklass och uppåt som behöver stimulans i sin tal- och språkutveckling.

Eleverna har ofta haft kontakt med Region Blekinges logoped som vid behov överför kontakten till specialpedagogen när barnen börjar förskoleklass. Föräldrar och pedagoger kan kontakta specialpedagogen om barns språkutveckling. Det gäller ofta uttal men även hur eleven kan använda sitt språk för att beskriva och förklara.

Har ansvar för barn och elever 1–16 år med hörselnedsättning i Olofströms kommun. De får pedagogisk rådgivning och anpassning av ljudmiljön. Specialpedagogen har kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar med hörapparat. För dessa arrangeras kompisträffar eller ungdomsträffar tillsammans med övriga kommuner och Region Blekinge.

Kontakt

Tillförordnad chef Elevhälsan
Berit Clifford
Telefon: 0454-932 02
E-post: berit.clifford@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: