Vad drömmer du om för Olofströms kommun år 2040?

Under 2023 har Olofströms kommunkoncern arbetat med att ta fram ny vision. Vision är en bild, ett läge som vi gemensamt siktar mot i framtiden. Invånarnas inspel har varit en viktig och styrande del i arbetet, och nu har ett slutligt förslag lagts fram.

Vy över bostadsområde vid sjön Halen med texten Vision 2040

Förslag på ny vision

Lev livet i Olofströms kommun! I hela våra natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.

Detta är förslaget på ny vision för Olofströms kommun. Det har varit stort arbete att ta fram ny vision (som du kan läsa om nedan) och vi landade i en slutformulering i slutet av januari 2024. Då träffades bland annat representanter för partierna, förvaltningschefer, VD:ar och förbundschefer, och hade en slutdiskussion utifrån alla drömmar som kommit in samt det utkast som tagits fram.

Det var en enig grupp som landade i att föreslå ovanstående visionsformulering till kommunfullmäktige. Nu återstår den formella delen att besluta om visionen, vilket är att kommunfullmäktige ska ta slutligt beslut. Det förväntas ske under första halvåret 2024.

Arbetet framåt

Nu när vi är i slutfasen med att ta fram en ny vision, går kommunkoncernen in i en annan fas: att ta fram nya övergripande mål. Målen ska ha en utgångspunkt i visionen, och de tas av kommunfullmäktige. Här kommer arbetet involvera stora delar av organisationen och planen är att ha nya övergripande mål som börjar gälla runt årsskiftet 2024/2025.

I arbetet kommer vi ta med de drömmar som invånare framförde om framtida Olofströms kommun, det vill säga de inspel som ni berättat om under framtagandet av den nya visionen.

Hur vi tog fram nya visionen

Våren 2023 samlades kommunkoncernens chefer, politiker och fackliga representanter för att starta arbetet med att ta fram en ny vision. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade sedan om att vi vill ha fler inspel från invånare, företagare, föreningar med flera.

Drömmarna skickades in

Under september 2023 kunde alla skicka in sina drömmar om framtidens Olofströms kommun. Vi fick in hundratals drömmar från skolelever, företagare, föreningsrepresentanter och kommunkoncernens medarbetare.

De drömmar som skickats in har ofta varit väldigt konkreta. Det handlade om tågstation/järnväg, arbetsmöjligheter, bra skola, snabbmatskedja, fler affärer och köpcenter, ny sporthall, lekland i simhallen, attraktiva boenden, att bevara naturen, nya cykelvägar mellan tätorterna och bättre kollektivtrafik. Det är bara ett urval.

Genomgång av drömmarna

Allt som kom in gicks igenom och kategoriserades. Kategorierna skapades utifrån den andemening som fanns i den inskickade drömmen. Exempelvis tolkades ett lekland i simhallen som att invånaren önskar en fritidsaktivitet för barn eller barnfamilj.

Det som drömmarna handlade mest om (utan rangordning) var centrumutveckling, kommunikationer, förskolor och skolor, olika typer av fritidsaktiviteter för alla åldrar, boendeplatser och arbetsmöjligheter.

Ett första utkast

Utifrån alla drömmar togs ett första utkast fram och under november 2023 kunde invånare och kommunkoncernens medarbetare tycka till om utkastet. Reaktionerna bearbetades och med hjälp av dem ändrade vi på utkastet.

Förslag till vision

Det ändrade utkastet togs sedan till en grupp bestående av representanter för partierna, förvaltningschefer, VD:ar för kommunens bolag och förbundschefer för våra kommunala förbund. De hade en slutlig diskussion om utkastet.

Utifrån utkastet och alla drömmar som kommit in, kunde de enas i ett förslag till vision. Det är kommunfullmäktige som tar beslutet om den nya visionen och nu hanteras förslaget i de politiska organen, så att kommunfullmäktige kan ta beslut.

Publicerad: 4 september 2023

Uppdaterad: 5 mars 2024