Styrel

Förenklat handlar styrel om vem som ska få el när vi inte har tillräckligt till alla. Det går ut på att man vid risk för elbrist säkerställer el till samhällsviktiga verksamheter som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst.

Styrel - vad är det?

Elnätet måste hela tiden vara i balans mellan produktion och konsumtion. Vid ett plötsligt bortfall av produktion måste därför en snabb nedgång av konsumtion ske. På så sätt räddas elnätet från kollaps.

Större avbrott är ytterst sällsynta tack vare att Sverige har ett välutvecklat och robust elnät. Men risken finns där hela tiden. Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när den nationella och importerade elektriciteten inte räcker till. Det är här Styrel kommer in. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Styrel är prioritering av samhällsviktiga användare, energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Så fungerar frånkoppling om elen inte räcker till, Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om elförsörjning och styrel

I filmen besvar Marcus Lindblom, från Länsstyrelsen Blekinge, frågor om hur elbrist kan uppstå samt vad styrel är.

Varför riskerar vi avbrott i vinter?

Risken för brist i vinter är fortfarande låg men vi behöver vidta åtgärder nu för att minimera risken. Oftast täcker produktionen av el efterfrågan. Men under kalla, vindstilla dagar kan det uppstå ett underskott, det vill säga vi konsumerar mer än vi producerar. Då måste vi importera el från våra grannländer. Om det vid det tillfället inte går att importera el uppstår brist och vi kan tvingas stänga av el för att inte elnätet ska kollapsa.

Sverige har under flera år varit beroende av import vid de mest ansträngda situationerna. På grund av omvärldsläget minskar sannolikheten att kunna importera från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Hur kommer det sig att Sverige importerar el?

El är en färskvara. Det svenska elsystemet sitter ihop med våra grannländer och utgör en elmarknad där olika länder kan exportera och importera el mellan varandra. Om det är billigare att importera el från ett område, eller om den inhemska produktionen inte räcker till, importerar vi el.

Hur kan det bli brist när vi har ett överskott och exporterar el till andra länder?

När vi pratar överskott är det sett över hela året. En solig, blåsig sommardag producerar vi mer än vi konsumerar och kan därför exportera el. Men en kall, vindstilla dag producerar vi inte alltid tillräckligt mycket el för att täcka behovet och då måste vi importera. Dessutom har vi idag ingen tillräcklig infrastruktur för att frakta el från norra delarna av landet.

Varför har inte norra Sverige samma utmaningar som södra Sverige?

Även om vi producerar mer el än vi själva använder i Sverige krävs att den kan överföras dit den behövs. Kapacitetsbrist innebär att ledningarna är underdimensionerade för våra behov. För att undvika kapacitetsbrist behöver hela elnätet vara rätt dimensionerat, från stamnätet, till regionnätet och vidare till lokalnätet. Norra Sverige med sina vattenkraftverk har därför inte samma utmaningar som södra Sverige.

Vad händer vid ett avbrott så kallad frånkoppling?

Att koppla från elen lokalt är ett verktyg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De ger sedan order till de regionala nätföretagen att de ska genomföra frånkopplingen inom 15 minuter

Vem bestämmer vilka som kommer bli frånkopplade?

Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur
samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och
sammanställer arbetet. Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat. El styrs om till prioriterade ledningar och metoden kallas styrel för att lindra konsekvenserna för samhället.

Hur kan jag komma att påverkas?

För dig som privatperson blir avbrottet som ett vanligt strömavbrott, troligtvis två till tre timmar åt gången. Om elen behöver stängas av en längre tid kan frånkopplingen roteras. Det betyder att en enskild användare inte drabbas för hårt. Se till att ha beredskap för mat, dricksvatten och värme. På Myndigheten för samhällssydd och beredskaps hemsida Länk till annan webbplats. finns information om vad du bör tänka på i din hemberedskap.

Publicerad: 28 februari 2024